Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

“Dotyk Histo­rii”

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych we wrze­śniu ubie­głe­go roku wystą­pił do Fun­da­cji Ban­ku Zachod­nie­go WBK z wnio­skiem o dofi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu pn. „Dotyk Histo­rii”. Już w poło­wie listo­pa­da zosta­ła ogło­szo­na lista orga­ni­za­cji, któ­re otrzy­ma­ły dofi­nan­so­wa­nie do pro­jek­tów w II edy­cji pro­gra­mu gran­to­we­go Bank Dzie­cię­cych Uśmie­chów 2012. Pani Ewa Pacio­rek – Dyrek­tor I Oddzia­łu Ban­ku Zachod­nie­go WBK pozy­tyw­nie zaopi­nio­wa­ła nasz wnio­sek dzię­ki cze­mu nasza orga­ni­za­cja otrzy­ma­ła grant w wyso­ko­ści 4600,00 zł. 10 grud­nia 2012r pre­zes KSON pod­pi­sał umo­wę daro­wi­zny z Fun­da­cją (zdję­cia poniżej).

Dzię­ki wspar­ciu Fun­da­cji może­my zre­ali­zo­wać pro­jekt dla co naj­mniej szes­na­ścior­ga nie­peł­no­spraw­nych dzie­ci. Głów­nym celem pro­jek­tu jest zapo­zna­nie dzie­ci z tra­dy­cją i histo­rią Dol­ne­go Ślą­ska. Reali­za­cja ww. zało­że­nia moż­li­wa będzie dzię­ki prze­pro­wa­dze­niu „Żywych lek­cji histo­rii” oraz wyciecz­ce do Zam­ku Książ. Dzia­ła­nia zwią­za­ne z pro­jek­tem roz­po­czę­li­śmy w mie­sią­cu kwiet­niu 2013r.

Sie­dzi­bę Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych odwie­dzi­ło wów­czas Brac­two Rycer­skie, któ­re oprócz teo­re­tycz­ne­go wpro­wa­dze­nia słu­cha­czy w rze­czy­wi­stość daw­nych cza­sów poka­za­ło narzę­dzia rycer­skie­go fachu: mie­cze, topo­ry, przed­mio­ty użyt­ku domo­we­go, a zapro­szo­ne dzie­ci mogły prze­brać się w stro­je z epoki.

Głęb­sze pozna­nie histo­rii było moż­li­we dzię­ki wyciecz­ce do Zam­ku Książ, któ­ra odby­ła się w 21 kwiet­nia 2013 r. Orga­ni­za­to­rzy zapew­ni­li nie tyl­ko prze­jazd i posi­łek na miej­scu , ale rów­nież zwie­dza­nie Zam­ku i jego pod­zie­mi oraz pal­miar­nię. Dzie­ci z zain­te­re­so­wa­niem uczest­ni­czy­li w życiu rycer­skiej wio­ski, gdzie wspól­nie z ryce­rza­mi strze­la­li z łuku do tarcz, zakła­da­li na sie­bie rycer­ski rynsz­tu­nek i tra­dy­cyj­nie już podzi­wia­li rycer­skie walki.

Kolej­ny – ostat­ni etap pro­jek­tu to zor­ga­ni­zo­wa­nie śre­dnio­wiecz­nej wio­ski w ogro­dzie Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Będą wikin­go­wie, ryce­rze, roz­pa­la­nie ogni­ska, pie­cze­nie kieł­ba­sek, roz­wią­za­nie kon­kur­su na naj­lep­sze pra­ce pla­stycz­ne zwią­za­ne z tema­ty­ką reali­zo­wa­ne­go projektu.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds