Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

O nas c.d.2.

W sie­dzi­bie Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze odby­ła się deba­ta, któ­rej tema­tem było kształ­ce­nie dzie­ci i mło­dzie­ży nie­peł­no­spraw­nej inte­lek­tu­al­nie, w tym w szcze­gól­no­ści pro­blem kształ­ce­nia dzie­ci z zabu­rze­nia­mi ze spek­trum auty­zmu. W deba­cie bra­li udział przed­sta­wi­cie­le Sto­wa­rzy­sze­nia i Sej­mi­ku, a przede wszyst­kim rodzi­ce wycho­wu­ją­cy dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścią, a tak­że zapro­sze­ni rad­ni i przed­sta­wi­cie­le Urzę­du Miej­skie­go oraz Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Jele­niej Górze. Waż­nym zagad­nie­niem deba­ty był poru­szo­ny przez Panią Ewę Kaź­mier­czak pro­blem koniecz­no­ści uspraw­nie­nia mode­lu inte­gra­cji i wyrów­ny­wa­nia szans w edu­ka­cji m.in. poprzez wspar­cie psy­cho­lo­gicz­ne dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych, a tak­że praw­ne ich rodzi­ców i opie­ku­nów. Na uwa­gę zasłu­gu­je rów­nież poru­szo­na kwe­stia orga­ni­za­cji pół­ko­lo­nii dla dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych inte­lek­tu­al­nie, w tym dzie­ci ze spek­trum autyzmu.

Deba­ta zor­ga­ni­zo­wa­na zosta­ła przez Sto­wa­rzy­sze­nie Rodzi­ców Dzie­ci Nie­peł­no­spraw­nych “Świa­teł­ko” oraz Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Niepełnosprawnych.