Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Jaro­sław Duda w Jele­niej Górze

W ponie­dzia­łek 4.marca br. gościł w Jele­niej Górze Jaro­sław Duda, Sekre­tarz Sta­nu i Peł­no­moc­nik Rzą­du ds. Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Zgod­nie z pro­gra­mem wizy­ty dostoj­ny gość pierw­sze kro­ki skie­ro­wał do Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze, gdzie wziął udział w ofi­cjal­nym otwar­ciu pra­cow­ni kom­pu­te­ro­wej. Utwo­rze­nie i wypo­sa­że­nie pra­cow­ni sta­ło się moż­li­we dzię­ki wygra­ne­mu przez KSON kon­kur­su pod nazwą „Senior na cza­sie” ogło­szo­ne­go przez Mini­ster­stwo Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej. Prze­sła­niem kon­kur­su były wszech­stron­ne dzia­ła­nia akty­wi­zu­ją­ce ludzi powy­żej 60. roku życia i dają­ce im szan­sę zatrud­nie­nia na lokal­nym ryn­ku pra­cy. O atrak­cyj­no­ści ofer­ty KSON naj­le­piej świad­czy fakt, że do udzia­łu w pro­gra­mie zgło­si­ło się ponad 160 osób, z cze­go do pierw­szej tury pro­jek­tu zakwa­li­fi­ko­wa­no 20 senio­rów. Resz­ta musi cier­pli­wie cze­kać na kolej­ne edy­cje szkoleń.

Jaro­sław Duda bar­dzo wyso­ko oce­nił ini­cja­ty­wę sej­mi­ku mówiąc:

Utwo­rze­nie takiej pra­cow­ni jest bar­dzo waż­ne. Trze­ba jak naj­le­piej wyko­rzy­sty­wać środ­ki pie­nięż­ne i sta­rać się reha­bi­li­to­wać oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią, by póź­niej mogły odna­leźć się na ryn­ku pra­cy. Nie ma bowiem lep­szej reha­bi­li­ta­cji, niż poprzez pra­cę, bo to pro­wa­dzi do peł­ne­go uczest­nic­twa w życiu spo­łecz­nym osób wyklu­czo­nych poprzez cho­ro­by czy wiek. Przy­go­to­wa­nie pomiesz­cze­nia sta­ło się moż­li­we dzię­ki pra­cy wie­lu wolon­ta­riu­szy, wśród któ­rych na spe­cjal­ne podzię­ko­wa­nia zasłu­gu­ją ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych „Mecha­nik” , eki­pa budow­la­na Kazi­mie­rza Klim­ka oraz inni przy­ja­cie­le i sym­pa­ty­cy KSON‑u.

O godzi­nie 11.00 z udzia­łem Jaro­sła­wa Dudy roz­po­czę­ła się w Książ­ni­cy Kar­ko­no­skiej kon­fe­ren­cja zwią­za­na z wdra­ża­niem w życie kon­wen­cji ONZ o pra­wach osób nie­peł­no­spraw­nych. W refe­ra­tach wygło­szo­nych w cza­sie spo­tka­nia przed­sta­wi­cie­le lokal­nych orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych pod­kre­śla­li zna­cze­nie Kon­wen­cji, któ­rej celem jest popie­ra­nie, ochro­na i zapew­nie­nie peł­ne­go i rów­ne­go korzy­sta­nia ze wszyst­kich praw czło­wie­ka i pod­sta­wo­wych wol­no­ści przez wszyst­kie oso­by nie­peł­no­spraw­ne na rów­ni ze wszyst­ki­mi inny­mi oby­wa­te­la­mi. Pra­wa obję­te Kon­wen­cją odno­szą się do wszyst­kich osób nie­peł­no­spraw­nych bez wzglę­du na rodzaj i sto­pień nie­peł­no­spraw­no­ści. Kon­wen­cja jest waż­nym dorob­kiem ludz­ko­ści. Jest nie tyl­ko aktem nor­ma­tyw­nym, ale tak­że doku­men­tem edu­ka­cyj­nym, któ­ry zbie­ra w jed­nym miej­scu w spo­sób upo­rząd­ko­wa­ny pod­sta­wo­we war­to­ści, pra­wa i kie­run­ki roz­wią­zań mają­ce wpływ na jakość życia każ­dej oso­by nie­peł­no­spraw­nej i jej miej­sce w społeczeństwie.

Jaro­sław Duda otwie­ra­jąc kon­fe­ren­cję pod­kre­ślił wyraź­nie, że za każ­dym aktem praw­nym stoi czło­wiek, od któ­re­go przede wszyst­kim zale­ży rze­tel­ność i tem­po wdra­ża­nia postu­la­tów i prze­pi­sów praw­nych w życie.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds