Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

SENIOR W ŚWIE­CIE NOWO­CZE­SNYCH TECHNOLOGII

W listo­pa­dzie roz­po­czę­li­śmy reali­za­cję warsz­ta­tów akty­wi­zu­ją­cych skie­ro­wa­nych do osób po 60 roku życia. Środ­ki finan­so­we w wyso­ko­ści 94 tys. zło­tych pozy­ska­li­śmy dzię­ki udzia­ło­wi w pierw­szej edy­cji kon­kur­su ASOS (Aktyw­ność Spo­łecz­na Osób Star­szych) orga­ni­zo­wa­nym przez Mini­ster­stwo Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej. Głów­nym celem warsz­ta­tów jest kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się nowo­cze­sny­mi tech­no­lo­gia­mi u osób w wie­ku 60+.

W szyb­ko zmie­nia­ją­cym się spo­łe­czeń­stwie, a w szcze­gól­no­ści w dobie szyb­kie­go postę­pu tech­no­lo­gicz­ne­go poko­le­nie senio­rów może czuć się coraz bar­dziej wyizo­lo­wa­ne, czy wręcz zepchnię­te na mar­gi­nes życia spo­łecz­ne­go. Wg. badań prze­pro­wa­dzo­nych przez Radę Moni­to­rin­gu Spo­łecz­ne­go (2009) trud­no­ści adap­ta­cyj­ne senio­rów do nowej, zin­for­ma­ty­zo­wa­nej prze­strze­ni wyra­ża­ją się m.in. w pro­cen­to­wym wyko­rzy­sty­wa­niu róż­nych typów nowo­cze­snych mediów mobil­nych wśród ogó­łu popu­la­cji( np.na prze­strze­ni 2007–2009 nie­znacz­nie, bo o ok. 2,7 % wzrósł odse­tek senio­rów korzy­sta­ją­cych z kom­pu­te­rów, zatem pomi­mo inten­syw­ne­go roz­wo­ju e‑usług naj­star­sza część spo­łe­czeń­stwa zali­cza­na jest do naj­mniej licz­nych grup w zin­for­ma­ty­zo­wa­nej prze­strze­ni). Sta­re media (radio, gaze­ty, tele­wi­zja) są nadal bar­dzo powszech­nym i natu­ral­nym środ­kiem zdo­by­wa­nia infor­ma­cji, nato­miast kom­pu­ter, tele­fon komór­ko­wy czy też inne mobil­ne media uży­wa­ne są spo­ra­dycz­nie, głów­nie przez oso­by świa­do­me udo­god­nień, jakie ofe­ru­ją nowe media. Tym­cza­sem szyb­ki postęp cywi­li­za­cyj­ny deter­mi­no­wa­ny nowy­mi tech­no­lo­gia­mi wyma­ga od współ­cze­śnie żyją­cych osób w coraz więk­szym stop­niu posia­da­nia odpo­wied­nich kom­pe­ten­cji w zakre­sie korzy­sta­nia z przed­mio­tów codzien­ne­go użyt­ku, w tym przede wszyst­kim z kom­pu­te­rów oso­bi­stych pod­łą­czo­nych do glo­bal­nej sie­ci. Brak umie­jęt­no­ści obsłu­gi mediów elek­tro­nicz­nych zauwa­ża­ny jest głów­nie wśród osób z prze­dzia­łu wie­ko­we­go 55–65 lat, w szcze­gól­no­ści zaś wśród senio­rów powy­żej 65 roku życia. Pro­blem jest tak duży, że jeże­li nie zosta­ną w naj­bliż­szym cza­sie pod­ję­te pró­by two­rze­nia miejsc powszech­nej cało­ży­cio­wej edu­ka­cji dla osób star­szych, to pro­blem wyklu­cze­nia cyfro­we­go będzie mógł być roz­wią­za­ny jedy­nie poprzez natu­ral­ną wymia­nę poko­leń (wów­czas za kil­ka­dzie­siąt lat współ­czyn­nik korzy­sta­ją­cych z nowych mediów samo­ist­nie ule­gnie zwiększeniu).

W obli­czu tak dyna­micz­ne­go roz­wo­ju mediów, a zwłasz­cza mul­ti­me­diów inte­rak­tyw­nych nie­zwy­kle waż­ne sta­je się więc zapew­nie­nie oso­bom star­szym godzi­wej i w peł­ni satys­fak­cjo­nu­ją­cej sta­ro­ści. Coraz więk­sza cześć senio­rów chce po przej­ściu na eme­ry­tu­rę nadal aktyw­nie i twór­czo spę­dzać wol­ny czas. Edu­ka­cja medial­na senio­rów jest więc jak naj­bar­dziej zasad­na i potrzeb­na. W kon­tek­ście roz­wi­ja­ją­ce­go się spo­łe­czeń­stwa infor­ma­cyj­ne­go i stop­nio­we­go prze­no­sze­nia aktyw­no­ści czło­wie­ka w cyber­prze­strzeń, korzy­sta­nie z tech­no­lo­gii infor­ma­cyj­no-komu­ni­ka­cyj­nych sta­je się jed­ną z pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści umoż­li­wia­ją­cych sku­tecz­ne zaspo­ka­ja­nie wła­snych potrzeb, samo­re­ali­za­cję a tak­że inte­gra­cję spo­łecz­ną. Rewo­lu­cja tech­no­lo­gicz­na – kom­pu­te­ry, Inter­net, tele­fo­ny komór­ko­we, czy np. kar­ty kre­dy­to­we, zmie­ni­ły rze­czy­wi­stość, w któ­rej funk­cjo­nu­ją rów­nież senio­rzy. Nale­ży dodać, że nowe media sta­no­wić mogą dla senio­rów nie tyl­ko łatwo dostęp­ne źró­dło infor­ma­cji lecz rów­nież, a może przede wszyst­kim umoż­li­wia­ją kon­tak­ty z naj­bliż­szy­mi, uroz­ma­ica­ją funk­cjo­no­wa­nie w spo­łe­czeń­stwie, for­mu­ją posta­wy, a tak­że roz­wi­ja­ją zain­te­re­so­wa­nia oraz zaspo­ka­ja­ją potrze­by. Dla­te­go tak waż­ne jest wypo­sa­że­nie osób star­szych w sprzęt i nie­zbęd­ne kom­pe­ten­cje, a tak­że obję­cie ich opie­ką „prze­wod­ni­ków” – osób, dzię­ki któ­rym senio­rzy mogli­by nie tyl­ko wykształ­cić kom­pe­ten­cje prak­tycz­ne, ale tak­że pod­nieść swo­ją świa­do­mość medial­ną (bez­pie­czeń­stwo infor­ma­cji, zagro­że­nia, jakie nie­sie ze sobą powszech­na komputeryzacja).

Wycho­dząc na prze­ciw tym potrze­bom Sej­mik orga­ni­zu­je warsz­ta­ty skła­da­ją­ce się z trzech dzia­łań: wyjaz­do­wych warsz­ta­tów integrująco–motywujących, warsz­ta­tów kom­pu­te­ro­wych kształ­cą­cych umie­jęt­ność posłu­gi­wa­nia sie nowo­cze­sny­mi techn­lo­gia­mi oraz wyciecz­ki edu­ka­cyj­nej do War­sza­wy, gdzie Uczest­ni­cy zapo­zna­ją się z prak­tycz­nym zasto­so­wa­niem nowo­cze­nych tech­no­lo­gii (m.in. w Cen­trum Nauki “Koper­nik”). W ramach pro­jek­tu zosta­nie zaku­pio­ny sprzęt kom­pu­te­ro­wy wraz z opro­gra­mo­wa­niem oraz pro­jek­tor mul­ti­me­dial­ny, co pozwo­li na orga­ni­zo­wa­nie kur­sów nauki obsłu­gi kom­pu­te­ra, tak­że w póź­niej­szym cza­sie jako kon­ty­nu­acja zada­nia. Rekru­ta­cja Uczest­ni­ków roz­po­czy­na się 2 listo­pa­da. Ankie­ta rekru­ta­cyj­na oraz wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie znaj­du­je się na stro­nie www.kson.pl. Zapra­sza­my do udziału!

Pro­jekt “Senior na cza­sie – kształ­to­wa­nie kom­pe­ten­cji z zakre­su umie­jęt­ne­go posłu­gi­wa­nia się nowo­cze­ny­mi tech­no­lo­gia­mi u osób 60+ ” finan­so­wa­ny jest ze środ­ków MPIPS oraz KSON.

Boże­na Wiecha-Grzech