Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

DOSTĘP­NI RADNI

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych wspól­nie z Fun­da­cją im. Ste­fa­na Bato­re­go i Szko­łą Lide­rów w ramach Akcji „Masz Głos Masz Wybór” od maja br. reali­zu­je pro­gram pod nazwą „Dostęp­ni Radni”.Projekt pole­ga na przy­bli­że­niu Rad­nym róż­nych szcze­bli aktu­al­nych pro­ble­mów miesz­kań­ców, któ­ry­mi Rad­ni win­ni żyć przez cały czas trwa­nia kaden­cji, a nie tyl­ko jak to się czę­sto zda­rza od kam­pa­nii do kam­pa­nii wyborczej.To tak­że dobra oka­zja do bliż­sze­go pozna­nia swo­ich Rad­nych. Na zapro­sze­nie Sej­mi­ku pozy­tyw­nie odpo­wie­dzie­li Rad­ni Rady Mia­sta Jele­niej Góry: Woj­ciech Cha­dży (SLD), Oli­wer Kubic­ki (PiS), Leszek Wrot­niew­ski (PO) oraz Wice­prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta Józef Sarzyń­ski (SLD). W spo­tka­niach dotych­czas wzię­ło udział kil­ku­na­stu miesz­kań­ców, któ­rzy na swych roz­mów­ców wybra­li Rad­nych L. Wrot­niew­skie­go i J. Sarzyńskiego.

Miesz­kań­cy przy­cho­dzi­li zwy­kle z pro­ble­ma­mi, któ­ry­mi nie mogli sobie pora­dzić od lat lub mie­się­cy. Doty­czy­ły one nastę­pu­ją­cych spraw: obcią­żeń za wodę i ście­ki przez spół­kę Wod­nik, pro­ble­mów z dzia­łal­no­ścią ZGKiL, a tak­że bar­dzo poważ­ne­go pro­ble­mu zwią­za­ne­go z bra­kiem w mie­ście domu dzien­nej pomo­cy lub świe­tli­cy tera­peu­tycz­nej dla dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych. Odręb­nym tema­tem była poru­sza­na spra­wa bra­ku ofer­ty mia­sta i powia­tu na wypo­czy­nek let­ni na kolo­niach lub pół­ko­lo­niach dzie­ci i mło­dzie­ży nie­peł­no­spraw­nej. Z bli­sko dwu­mie­sięcz­nej obser­wa­cji funk­cjo­no­wa­nia pro­gra­mu dostęp­ni Rad­ni wyni­ka, że to dobra for­ma dia­lo­gu spo­łecz­ne­go, któ­rej dotych­czas w mie­ście i powie­cie bra­ko­wa­ło. Spo­tka­nia orga­ni­zo­wa­ne są nie tyl­ko z myślą o niepełnosprawnych.