Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

INTE­GRA­CJA, EMPA­TIA, WOLONTARIAT

Pod takim hasłem 15.11.2012 r. w gim­na­zjum w Sta­rej Kamie­ni­cy odby­ło się spo­tka­nie uczniów tej szko­ły z oso­ba­mi nie­peł­no­spraw­ny­mi. Oko­ło 50 uczniów wysłu­cha­ło rela­cji nie­peł­no­spraw­nych przed­sta­wi­cie­li inwa­lidz­kich orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych zrze­szo­nych w KSON. Ociem­nia­ły Pan Sta­ni­sław Stry­jew­ski ze Sto­wa­rzy­sze­nia Inwa­li­dów Wzro­ku mówił w jaki spo­sób przy pomo­cy bia­łej laski daje sobie rade z barie­ra­mi archi­tek­to­nicz­ny­mi w mie­ście. Spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ne oku­la­ry (zaciem­nio­ne gogle) pomo­gły uświa­do­mić uczniom jak się żyje i poru­sza w świe­cie ciem­no­ści. Wal­de­mar Wiśniew­ski, szef jele­nio­gór­skich dia­be­ty­ków mówił o przy­czy­nach i skut­kach cywi­li­za­cyj­nej cho­ro­by jaką tak­że pośród mło­de­go poko­le­nia powo­du­je cukrzy­ca. Wik­tor Żuriń­ski nie­peł­no­spraw­ny spor­to­wiec i szef klu­bu spor­to­we­go „Vic­to­ria” cie­ka­wie opo­wia­dał o Para­olim­pia­dzie i pasjach ludzi, dla któ­rych sport jest spo­so­bem na życie. Zapro­sił też uczniów szko­ły do roze­gra­nia meczu pił­ki siat­ko­wej na sie­dzą­co, a zapro­sze­nie zosta­ło z entu­zja­zmem przy­ję­te. Dużym zain­te­re­so­wa­niem spo­tka­ła się wypo­wiedź Bar­ba­ry Czar­nec­kiej z Kar­ko­no­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Laryn­gek­to­mo­wa­nych, któ­ra prze­strze­ga­ła przed pale­niem papie­ro­sów bo jest to jeden z naj­po­waż­niej­szych powo­dów raka krta­ni i płuc. Spo­tka­nie z dużym zaan­ga­żo­wa­niem przy­go­to­wa­ła Pani Mał­go­rza­ta Nowak peda­gog szkol­ny, a spon­ta­nicz­ne pyta­nia dowo­dzi­ły, że zma­ga­nie ludzi z nie­peł­no­spraw­no­ścią to duże wyzwa­nie dla całej spo­łecz­no­ści, któ­rą win­no cecho­wać empa­tia i dąże­nie do peł­nej inte­gra­cji. Mło­dzi ludzie inte­re­so­wa­li się rów­nież spra­wa­mi wolon­ta­ria­tu, choć­by wobec zbli­ża­ją­ce­go się wystę­pu wiel­kiej orkie­stry świą­tecz­nej pomo­cy, któ­rej sztab od dzie­więt­na­ste­go listo­pa­da funk­cjo­no­wał będzie w budyn­ku Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych przy ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47a. Było to już czwar­te spo­tka­nie z ucznia­mi szkół gim­na­zjal­nych i lice­ów powia­tu Jele­nio­gór­skie­go, któ­rych nie­przy­mu­szo­na fre­kwen­cja dowo­dzi, że war­to jest inwe­sto­wać w wie­dzę mło­de­go poko­le­nia o przy­czy­nach i skut­kach nie­peł­no­spraw­no­ści. Ucznio­wie gim­na­zjum w Sta­rej Kamie­ni­cy pod­ję­li się napi­sa­nia reflek­syj­nych wypra­co­wań na temat spo­tka­nia. Naj­lep­sze zamiesz­czo­ne będą w gaze­cie Nie­peł­no­spraw­ni TU i TERAZ.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds