Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Poma­ga­my w Gdańsku

Jest takie miej­sce, bar­dzo dobrze zna­ne wie­lu oso­bom nie­peł­no­spraw­nym, któ­re od daw­na wpi­su­je się na mapę dobrych adre­sów w Gdań­sku. To Spół­dziel­nia Nie­wi­do­mych „Sinol” w Gdań­sku Oli­wie, przy ul. Bażyń­skie­go 32. Jesz­cze kil­ka lat temu swo­ją sie­dzi­bę miał tu PFRON woje­wódz­twa pomor­skie­go. Nadal pra­cu­je tu ponad 100 osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią. A w budyn­ku miesz­czą się Woje­wódz­ka Jed­nost­ka Towa­rzy­stwa Pomo­cy Głu­cho­nie­wi­do­mym i Warsz­tat Tera­pii Zaję­cio­wej przy Towa­rzy­stwie Pomo­cy Głu­cho­nie­wi­do­mym. Od począt­ku maja ogła­sza­my rów­nież, że przy naszym dobrym adre­sie moż­na zna­leźć wspar­cie i pora­dę praw­ni­ka i psy­cho­lo­ga! A to dzię­ki Kar­kon­skie­mu Sej­mi­ko­wi Osób Nie­peł­no­spraw­nych, któ­ry otwo­rzył tutaj swo­je Biu­ro Regio­nal­ne. Bar­dzo wie­le osób ucie­szy­ło się na wieść o powsta­niu Punk­tu Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych KSON w naszej sie­dzi­bie. Jeśli będzie potrze­ba wie­lu potrze­bu­ją­cych na pew­no znaj­dzie u nas pro­fe­sjo­nal­ne wspar­cie! Dorad­cy zawo­do­wi od daw­na zaj­mu­ją się spra­wa­mi osób nie­peł­no­spraw­nych. Urszu­la Went jest poza tym fizjo­te­ra­peut­ką, zatem ze swa­dą odpo­wia­da rów­nież na pyta­nia zwią­za­ne z reha­bi­li­ta­cją fizycz­ną bene­fi­cjen­tów. W Trój­mie­ście funk­cjo­nu­je mnó­stwo orga­ni­za­cji dzia­ła­ją­cych na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych, z któ­ry­mi czę­sto współ­pra­cu­je Warsz­tat Tera­pii Zaję­cio­wej, a będąc kie­row­ni­kiem WTZ nie mam pro­ble­mu ze zna­le­zie­niem szko­le­nia, wspar­cia lub inne­go rodza­ju współ­pra­cy nie­zbęd­nej, by pomóc zgła­sza­ją­ce­mu się do nas bene­fi­cjen­to­wi. Wszyst­ko wyja­śni z pew­no­ścią sie­bie i spo­ko­jem w gło­sie rad­ca Mate­usz Tur­ski. Jego nazwi­sko zna już cała Pol­ska, co wyni­ka z mapy tele­fo­nicz­nej połą­czeń z naszą info­li­nią 799 121 916. Nie­zwy­kłą pra­cę nad wyja­śnia­niem trud­nych krucz­ków praw­ni­czych od 18 czerw­ca wyko­nu­je w naszym Punk­cie Ilo­na Poła­niec­ka-Gan­ske. Wie­le zgło­szeń doty­czy pro­ble­mów praw­nych, tak to już jest w naszej rze­czy­wi­sto­ści, że nic łatwo nie przy­cho­dzi. Chy­ba, ze są to pora­dy w Punk­cie Infor­ma­cji i Wspar­cia KSON w Gdań­sku! Cze­ka­my na zgło­sze­nia od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 12.00 – 18.00. Coraz wię­cej pra­cy ma nasza psy­cho­loż­ka Joan­na Osta­nie­wicz. Roz­mo­wa z psy­cho­lo­giem to zawsze korzyść, zwłasz­cza, gdy jest to psy­cho­log mądry i doświad­czo­ny, tak jak w Punk­cie Infor­ma­cji i Wspar­cia w Gdań­sku. U nas wszyst­ko jest na naj­wyż­szym pozio­mie, uczci­wie i z dużym poczu­ciem odpo­wie­dzial­no­ści. Pro­si­my o zgła­sza­nie się o bez­płat­na pomoc dorad­cy, praw­ni­ka czy psy­cho­lo­ga bez­po­śred­nio w Biu­rze Punk­tu w Gdań­sku przy ul. Bażyń­skie­go 32 (pok.235 p.II), pod numer tele­fon 799 121 916, e‑mail infogdansk@kson.pl. Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kie oso­by nie­peł­no­spraw­ne, rodzi­ny i orga­ni­za­cje dzia­ła­ją­ce na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych! Cie­płym sło­wem się dzie­li­my, dobrze pora­dzi­my!
Pozdra­wiam z Gdańska!

Aga­ta Kirol, kie­row­nik Biu­ra Regio­nal­ne­go KSON w Gdańsku

Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Gdań­sku
Biu­ro Regio­nal­ne Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych
Potrze­bu­jesz pomo­cy? Szu­kasz wspar­cia? Cze­ka­my na Ciebie!

Nasza sie­dzi­ba:
Gdańsk, ul. Bażyń­skie­go 32
s. 235 (II pię­tro)
Ponie­dzia­łek — pią­tek 12:00 – 18:00
Tel. 799 121 916
ema­il: infogdansk@kson.pl.

Zapra­sza­my na stro­nę inter­ne­to­wą Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób nie­peł­no­spraw­nych www.kson.pl

Bez­płat­ne pora­dy dla nie­peł­no­spraw­nych miesz­kań­ców woje­wódz­twa pomor­skie­go, ich rodzin, opie­ku­nów, orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych dzia­ła­ją­cych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Tu skon­sul­tu­jesz się z:

 • praw­ni­kie,
 • psy­cho­lo­giem,
 • fizjo­te­ra­peu­tą,
 • dorad­cą bezpośrednim,

Kon­sul­ta­cje w zakresie:

 • ogól­nie rozu­mia­ne­go doradz­twa prawnego,
 • porad i wspar­cia psychologa,
 • infor­ma­cji i kon­sul­ta­cji fizjoterapeuty,
 • doradz­twa zawodowego,
 • pisa­nia CV i listów motywacyjnych,
 • pomo­cy w wypeł­nia­niu dru­ków i formularzy,
 • infor­ma­cji doty­czą­cych pro­ble­ma­ty­ki niepełnosprawności,
 • innych infor­ma­cji, porad i wsparcia,

Dzia­ła­my na miej­scu i w terenie.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds