Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nowo­ści z Mało­pol­ski 06.2013

27 czerw­ca 2013 r. w Głów­nym Punk­cie Infor­ma­cyj­nym Fun­du­szy Euro­pej­skich w Kra­ko­wie odby­ło się spo­tka­nie osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią i ich opie­ku­nów na temat moż­li­wo­ści zdo­by­cia fun­du­szy euro­pej­skich. Spo­tka­nie skie­ro­wa­ne było do osób nie­peł­no­spraw­nych zain­te­re­so­wa­nych pod­wyż­sze­niem swo­ich kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych poprzez udzia­ły w kur­sach i szko­le­niach, zmia­ną wyko­ny­wa­ne­go zawo­du, koniecz­no­ścią prze­kwa­li­fi­ko­wa­nia się oraz pod­ję­ciem dzia­łal­no­ści gospodarczej.

Kon­sor­cjum Clar Sys­tem zapra­sza do wzię­cia udzia­łu w pro­jek­cie “Mało­pol­ski Pro­gram Akty­wi­za­cji Spo­łecz­no — Zawo­do­wej dla Osób Nie­peł­no­spraw­nych”, reali­zo­wa­ne­go w ramach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Kapi­tał Ludz­ki. Pro­jekt skie­ro­wa­ny jest do nie­pra­cu­ją­cych osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią, zamiesz­ka­łych na tere­nie Mało­pol­ski, bez wykształ­ce­nia śred­nie­go – kobiet do 59 roku życia i męż­czyzn do 65 roku życia. Uczest­ni­cy pro­jek­tu będą otrzy­my­wać sty­pen­dium stażowe.

Fun­da­cja Pro­mo­cji Rekre­acji KiM reali­zu­je pro­jekt „W poszu­ki­wa­niu MOCY – kaja­ko­wa wypra­wa osób nie­peł­no­spraw­nych Wisłą”. Celem dzia­ła­nia jest wspar­cie uczest­ni­ków w pro­ce­sie budo­wy poczu­cia wła­snej war­to­ści oraz popu­la­ry­za­cja kaja­kar­stwa jako for­my aktyw­no­ści fizycz­nej dostęp­nej rów­nież dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Skład ośmiu dwu­oso­bo­wych załóg będą two­rzy­li nie­peł­no­spraw­ni kaja­ka­rze już upra­wia­ją­cy tę dys­cy­pli­nę spor­tu oraz oso­by nie­peł­no­spraw­ne z wol­ne­go naboru.

W rosyj­skim Alek­si­nie odby­ły się Mistrzo­stwa Euro­py Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Zło­tym meda­li­stą w pod­no­sze­niu cię­ża­rów oraz rekor­dzi­stą Świa­ta i Euro­py został miesz­ka­ją­cy w Kra­ko­wie Piotr Szymeczek.

Opra­co­wa­li: Anna Jawor­ska, Grze­gorz Pawłowski