Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Jak uzy­skać dofi­nan­so­wa­nie na roz­po­czę­cie dzia­łal­no­ści gospodarczej

Dnia 07lutego 2013r dorad­cy Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych zor­ga­ni­zo­wa­li w Kar­ko­no­skim Semi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych przy ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47a w Jele­niej Górze spo­tka­nie infor­ma­cyj­ne pn. „Jak uzy­skać dofi­nan­so­wa­nie na roz­po­czę­cie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej na 2013r.? z oso­ba­mi niepełnosprawnymi”.

Pod­czas spo­tka­nia poru­szo­na była tematyka:

  1. Kto może sko­rzy­stać z pomo­cy finansowej?
  2. Jakie nale­ży speł­nić warun­ki aby taką pomoc otrzymać?
  3. Na jaką dzia­łal­ność gospo­dar­czą moż­na otrzy­mać dofinansowanie?
  4. Jakie są for­my zabezpieczenia?
  5. W jaki spo­sób wypeł­nić pra­wi­dło­wo wniosek?

Przed­sta­wio­na tema­ty­ka wzbu­dzi­ła duże zain­te­re­so­wa­nie. Oso­by uczest­ni­czą­ce w spo­tka­niu wyra­zi­li chęć sko­rzy­sta­nia z takiej for­my pomocy.

 

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds