Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Istot­ne zmia­ny w zapi­sach pilo­ta­żo­we­go pro­gra­mu „Aktyw­ny samorząd”.

Rada Nad­zor­cza PFRON w dniu 17 stycz­nia br. wpro­wa­dzi­ła istot­ne zmia­ny w zapi­sach pilo­ta­żo­we­go pro­gra­mu „Aktyw­ny samo­rząd”. Pro­gram obec­nie obej­mu­je m.in. tak­że for­my wspar­cia prze­wi­dzia­ne dotych­czas w pro­gra­mie „Stu­dent II”. Aktu­al­na, jed­no­li­ta treść pro­gra­mu znaj­du­je się pod adre­sem: www.pfron.pl

Oso­by nie­peł­no­spraw­ne zain­te­re­so­wa­ne uczest­nic­twem w pro­gra­mie, w tym dotych­cza­so­wych uczest­ni­ków pro­gra­mu „Stu­dent II” PFRON pro­si o wyro­zu­mia­łość i cier­pli­wość w ocze­ki­wa­niu na wyzna­cze­nie ter­mi­nu przyj­mo­wa­nia wnio­sków przez Reali­za­to­ra pro­gra­mu. Jed­no­cze­śnie PFRON infor­mu­je, że pro­gram w przy­pad­ku kil­ku form wspar­cia, w tym w zakre­sie kosz­tów uzy­ska­nia wykształ­ce­nia na pozio­mie wyż­szym, prze­wi­du­je moż­li­wość refun­da­cji kosz­tów ponie­sio­nych w okre­sie do 6‑ciu mie­się­cy przed zło­że­niem wnio­sku (czy­taj roz­dział VII programu).”

Źró­dło: www.pfron.org.pl