Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Stro­na pre­zy­den­ta wkrót­ce dostęp­na dla niesłyszących

Już wkrót­ce oso­by nie­sły­szą­ce będą mia­ły dostęp do naj­waż­niej­szych infor­ma­cji na ofi­cjal­nej stro­nie pre­zy­den­ta Pol­ski, gdyż wia­do­mo­ści te zosta­ną prze­tłu­ma­czo­ne na język migo­wy. Zespół ser­wi­su Migam.pl pra­cu­je obec­nie nad prze­tłu­ma­cze­niem infor­ma­cji z pre­zy­denc­kiej stro­ny na język migo­wy. Prze­tłu­ma­czo­ne zosta­ną tak­że tre­ści z ofi­cjal­ne­go kana­łu pre­zy­den­ta na YouTu­be. Olgierd Kosi­ba, pre­zes Towa­rzy­stwa Tłu­ma­czy i Wykła­dow­ców Języ­ka Migo­we­go GEST, poin­for­mo­wał nas, że zosta­ło już pod­pi­sa­ne sto­sow­ne poro­zu­mie­nie z Kan­ce­la­rią Pre­zy­den­ta. Pra­ce powin­ny zakoń­czyć się pod koniec lata.

Wię­cej: www.prezydent.pl oraz www.migam.pl

Źró­dło: inf. własna

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds