Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pod­su­mo­wa­ne porad praw­nych w Punk­cie Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Cieszynie

Podej­mu­jąc współ­pra­cę z Kar­ko­no­skim Sej­mi­kiem Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze w pro­jek­cie Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych, zasta­na­wia­łam się jacy bene­fi­cjen­ci będą przy­cho­dzić Punk­tu Infor­ma­cji i Wspar­cia w Cie­szy­nie. Po pra­wie 10 mie­sią­cach pra­cy wiem, że przy­cho­dzą do nas ludzie dla, któ­rych nie­jed­no­krot­nie jeste­śmy ostat­nią deską ratun­ku. Ludzie nie­peł­no­spraw­ni, o bar­dzo niskich docho­dach, któ­rym pomoc praw­na oraz admi­ni­stra­cyj­na poma­ga upo­rząd­ko­wać pro­ble­my w swo­im życiu, poczuć iż nie są zawsze na prze­gra­nej pozy­cji w gąsz­czu urzęd­ni­czych pro­ce­dur i nie­jed­no­krot­nie złych urzęd­ni­czych nawy­ków. Ze smut­kiem stwier­dzam, że admi­ni­stra­cja publicz­na czy samo­rzą­do­wa zapo­mi­na o zasa­dzie pomoc­ni­czo­ści wyni­ka­ją­cej z Kon­sty­tu­cji RP oraz Kodek­su Postę­po­wa­nia Admi­ni­stra­cyj­ne­go. Peten­ci bywa­ją nie infor­mo­wa­ni o swo­ich pra­wach i przy­wi­le­jach, trak­to­wa­ni wro­go a nie­jed­no­krot­nie pomoc udzie­la­na jest im na zasa­dach uznaniowości.

Zmo­rą nasze­go spo­łe­czeń­stwa jest rów­nież bory­ka­nie się zaję­cia­mi kosz­tow­ny­mi komor­ni­czy­mi. Swo­im pod­opiecz­nym udzie­lam za każ­dym podob­nej wska­zów­ki, iż nie ma nic gor­sze­go jak nie­odbie­ra­nie kore­spon­den­cji. Ludziom wyda­je się, że jak nie odbio­rą listu pole­co­ne­go, to skut­ki w nim zawar­te ich omi­ną . Nic bar­dziej myl­ne­go , zgod­nie z ure­gu­lo­wa­nia­mi zawar­ty­mi w roz­dzia­le 8 Kodek­su Postę­po­wa­nia Admi­ni­stra­cyj­ne­go, za sku­tecz­nie dorę­czo­ną kore­spon­den­cję uzna­je się nie­ode­bra­ne, a ter­mi­no­wo dorę­cza­ne awi­zo. Nie­ste­ty w takiej sytu­acji adre­sat nie wie co zawie­ra list i nie potra­fi odpo­wied­nio zare­ago­wać. Bar­dzo czę­sto moż­na zapo­biec zaję­ciu komor­ni­cze­mu, zawie­ra­jąc np. ugo­dę czy pro­lon­ga­tę w spła­cie zobowiązania.

Punkt Infor­ma­cji i Wspar­cia w Cie­szy­nie cie­szy się popu­lar­no­ścią, poma­ga nie­peł­no­spraw­nym pod­nieść się z nie­mo­cy, pod­jąć dzia­ła­nia . Pomo­cy praw­nej udzie­la­li­śmy o wszech­stron­nym zakre­sie z wszyst­kich gałę­zi pra­wa. Sama jestem oso­bą nie­peł­no­spraw­ną, z podzi­wem i uzna­niem obser­wu­ję ludzi, któ­rzy nie dają za wygra­ną i cią­gle poszu­ku­ją korzyst­nych dla sie­bie rozwiązań.

Syl­wia Grzebień.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds