Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Jak uzy­skać dofi­nan­so­wa­nie na roz­po­czę­cie wła­snej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w 2013 roku

Spo­tka­nie infor­ma­cyj­ne — “Jak uzy­skać dofi­nan­so­wa­nie na roz­po­czę­cie wła­snej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w 2013 roku”:

  • DATA: 07 luty 2013 (czwar­tek
  • GODZI­NA: 14:00
  • MIEJ­SCE: Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych, Osie­dle Robot­ni­cze 47a, Świe­tli­ca integracyjna

PRO­GRAM SPOTKANIA:

  1. 1 Komu przy­słu­gu­je dofi­nan­so­wa­nie na zało­że­nie wła­snej dzia­łal­no­ści gospodarczej,
  2. 2 Wyso­kość dofinansowania,
  3. 3 Jak ubie­gać się o dofinansowanie,
  4. 4 Jaka dzia­łal­ność będzie finansowana,
  5. 5 Jak wypeł­nić doku­men­ty potrzeb­ne do otrzy­ma­nia dofinansowania.

Wię­cej infor­ma­cji pod nume­rem bez­płat­nej info­li­nii: 800 700 025

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds