Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Jak uzy­skać dofi­nan­so­wa­nie do wyna­gro­dze­nia osób nie­peł­no­spraw­nych w 2013r

Spo­tka­nie infor­ma­cyj­ne pn. “Jak uzy­skać dofi­nan­so­wa­nie do wyna­gro­dze­nia osób nie­peł­no­spraw­nych w 2013r”:

  • DATA: 30 sty­czeń 2013 r. (śro­da
  • GODZI­NA: 14:00
  • MIEJ­SCE: Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych, Osie­dle Robot­ni­cze 47a pokój nr. 8

PRO­GRAM SPOTKANIA:

  1. Komu przy­słu­gu­je dofi­nan­so­wa­nie do wyna­gro­dze­nia pra­cow­ni­ków niepełnosprawnych,
  2. Wyso­kość dofinansowania,
  3. Na kogo przy­słu­gu­je dofinansowanie,
  4. Jak ubie­gać się o pomoc,
  5. Wypeł­nia­nie dru­ków zgło­sze­nio­wych do PFRON.

Wię­cej infor­ma­cji pod nume­rem bez­płat­nej info­li­nii: 800 700 025