Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pora­da nr 9

Witam Pani Psy­cho­log, mam taki pro­blem — jestem nie­peł­no­spraw­ny, mam od pew­ne­go cza­su duży pro­blem z pra­cą, ponie­waż muszę się prze­kwa­li­fi­ko­wać, bo nie mogę pra­co­wać w zawo­dzie (elek­tryk), a teraz pra­cu­ję w maga­zy­nie duże­go super­mar­ke­tu i już nie daję rady. Szu­kam innej pra­cy, ale nie wiem, co robić, boję się, że jak z tej zre­zy­gnu­ję, a nic inne­go nie znaj­dę, to będzie bar­dzo cięż­ko finan­so­wo, choć żona pra­cu­je, a nasza cór­ka utrzy­mu­je się sama. Pro­szę o pora­dę — bo ja już nie wiem, czy męczyć się w tej pra­cy, któ­ra mam, czy szu­kać i ryzykować.

 


 

Sza­now­ny Panie Toma­szu, rozu­miem, że pod­ję­cie decy­zji w sytu­acji, w któ­rej się Pan znaj­du­je nie jest łatwe. Z jed­naj stro­ny może Pan odczu­wać prze­cią­że­nie zwią­za­ne z aktu­al­nie wyko­ny­wa­nym zawo­dem z dru­giej lęk, nie­pew­ność doty­czą­cą przyszłości.

Jeśli ma Pan poczu­cie, że nie jest Pan w sta­nie pra­co­wać zawo­do­wo być może pomoc­na będzie kon­sul­ta­cja z praw­ni­kiem doty­czą­ca moż­li­wo­ści przy­zna­nia Panu ren­ty. Jeśli pro­ble­mem jest trud­ność w zna­le­zie­niu pra­cy może Pan skon­tak­to­wać się z naszy­mi dorad­ca­mi, któ­rzy pomo­gą Panu wyszu­kać ofer­ty pracy.

Z dorad­ca­mi jak i z praw­ni­kiem może Pan skon­tak­to­wać się dro­gą elek­tro­nicz­ną infokrakow@kson.pl; tele­fo­nicz­nie 126440508 bądź oso­bi­ście od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 9–15.

Psy­cho­log,
Sto­wa­rzy­sze­nie Dobrej Nadziei.