Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pora­da nr 8

Sza­now­na Pani! Na wstę­pie bar­dzo pra­gnę Pani podzię­ko­wać za pora­dę, myslę, że uświa­do­mi­ła mi wie­le waż­nych rze­czy, o któ­rych wcze­śniej nie myśla­łem i pomo­gła usta­wić mi się w pio­nie. Za Pani radą zaczą­łem znów uczęsz­czać na gru­pę tera­peu­tycz­ną i choć na począt­ku było mi cięż­ko, jed­nak nie pod­da­łem się. Mam tyl­ko jesz­cze jed­no pyta­nie — na zaję­cia, bywa, że przy­cho­dzą oso­by nie­trzeź­we, albo wypi­ja­ją alko­hol przed samy­mi zaję­cia­mi, \“dla kura­żu\”. Zauwa­ży­łem, że zaczę­ło mi to prze­szka­dzać i jak Pani sądzi, co mogę z tym zro­bić. Może po pro­stu się przy­zwy­cza­ić? Z poważaniem.

 


 

Sza­now­ny Panie! Cie­szę się, że moja pora­da pomo­gła Panu uzy­skać więk­szy wgląd w Pań­ską sytu­ację życio­wą. Bar­dzo dobrze, że ponow­nie pod­jął Pan tera­pię gru­po­wą, ponie­waż przy Pana trud­no­ściach jest ona nie­zbęd­ną i pod­sta­wo­wą meto­dą lecze­nia. Waż­ną czę­ścią pra­cy na gru­pie tera­peu­tycz­nej jest pra­ca nad emo­cja­mi, dla­te­go, jak Pan pisze, cza­sa­mi “bywa cięż­ko”, jed­nak naj­waż­niej­sze to nie pod­da­wać się i nie prze­ry­wać leczenia.

Odno­śnie Pań­skie­go pyta­nia — na gru­pie tera­peu­tycz­nej nie powin­ny prze­by­wać oso­by pod wpły­wem alko­ho­lu i takie oso­by tera­peu­ta powi­nien niez­zw­łocz­nie wypro­sić z zajęć. Dla­te­go, jeśli czu­je Pan od kogoś zapach alko­ho­lu lub na Pan choć­by przy­pusz­cze­nia, że ktoś na zaję­ciach jest pod wpły­wem alko­ho­lu, pro­szę powia­do­mić o tym tera­peu­tę pro­wa­dzą­ce­go gru­pę. W razie wąt­pli­wo­ści tera­peu­ta prze­pro­wa­dzi bada­nie alko­ma­tem. W ten spo­sób unik­nie Pan dys­kom­for­tu prze­by­wa­nia pod­czas zajęć z oso­bą nie­trzeź­wą i będzie się Pan mógł skon­cen­tro­wać na terapii.

Pozdra­wiam!
Maja Kozłowska