Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Misja i Cele

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych sku­pia 12 inwa­lidz­kich orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, 38 człon­ków wspie­ra­ją­cych, w tym zakła­dy pra­cy chro­nio­nej, dzia­ła­jąc na rzecz wie­lu tysię­cy człon­ków, a tak­że nie zrze­szo­nych osób nie­peł­no­spraw­nych, sta­jąc się w ten spo­sób repre­zen­tan­tem znacz­nej czę­ści śro­do­wi­ska. Dzia­ła w ich imie­niu i na ich rzecz funk­cjo­nu­jąc jako orga­ni­za­cja para­so­lo­wa. KSON jest związ­kiem sto­wa­rzy­szeń a każ­da z orga­ni­za­cji człon­kow­skich zacho­wu­je peł­ną suwe­ren­ność w swo­ich działaniach.

Od 8 mar­ca 2004 r. KSON posia­da sta­tus orga­ni­za­cji pożyt­ku publicz­ne­go. W grud­niu 2005 r. KSON został uho­no­ro­wa­ny nagro­dą Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go dla Naj­lep­szej Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wej z Dol­ne­go Ślą­ska. W czerw­cu 2014 roku wyróż­nio­ny został tytu­łem „Zasłu­żo­ny dla Jele­niej Góry” uchwa­łą Rady Mia­sta. Jeste­śmy człon­kiem Dol­no­ślą­skiej Fede­ra­cji Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych oraz Ogól­no­pol­skie­go Forum Orga­ni­za­cji Osób Niepełnosprawnych.

Misją Sej­mi­ku jest:

  • repre­zen­to­wa­nie inte­re­sów osób niepełnosprawnych
  • koor­dy­na­cja dzia­łań orga­ni­za­cji człon­kow­skich oraz two­rze­nie warun­ków dla peł­ne­go i aktyw­ne­go udzia­łu osób nie­peł­no­spraw­nych w życiu społecznym
  • wspie­ra­nie dzia­łań na rzecz ochro­ny rów­no­ści szans osób nie­peł­no­spraw­nych w społeczeństwie
  • dzia­łal­ność wśród dzie­ci i mło­dzie­ży nie­peł­no­spraw­nej w zakre­sie oświa­ty, wycho­wa­nia, nauki i tech­ni­ki, kul­tu­ry fizycz­nej i sportu.

Sta­tu­to­wym zada­niem KSON jest reha­bi­li­ta­cja spo­łecz­na i zawo­do­wa osób nie­peł­no­spraw­nych, a tak­że w mia­rę kom­plek­so­we roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów tych osób poprzez pod­ję­cie sze­re­gu dzia­łań — przy współ­pra­cy z jed­nost­ka­mi samo­rzą­du terytorialnego.

KSON od 2008 roku pro­wa­dzi spo­łecz­ną agen­cję zatrud­nie­nia i infor­ma­cję dla osób nie­peł­no­spraw­nych o;

  • dzia­łal­no­ści urzę­dów i insty­tu­cji admi­ni­stra­cji rzą­do­wej i samorządowej
  • wnio­sku­je o usu­wa­nie barier archi­tek­to­nicz­nych i społecznych
  • inter­we­niu­je w szcze­gól­nych przy­pad­kach doty­czą­cych indy­wi­du­al­nych i zbio­ro­wych pro­ble­mów inwalidów
  • ini­cju­je i współ­or­ga­ni­zu­je impre­zy spor­to­we, kul­tu­ral­ne i tury­stycz­ne o cha­rak­te­rze inte­gra­cyj­nym, wspie­ra­ją­cych aktyw­ność osób nie­peł­no­spraw­nych w tych dziedzinach.

Od 3 lat KSON reali­zu­je pro­jekt Cen­trum Infor­ma­cji I Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych, poprzez bez­płat­ne porad­nic­two praw­ne, socjal­ne, psy­cho­lo­gicz­ne i psy­cho­te­ra­peu­tycz­ne. Za pośred­nic­twem bez­płat­nej, ogól­no­do­stęp­nej info­li­nii 800 700 025 oraz tere­no­wych biur Sej­mi­ku w Szcze­ci­nie, Gorzo­wie, Zie­lo­nej Górze, Jele­niej Górze, Cie­szy­nie, Kra­ko­wie, Byd­gosz­czy i Toru­niu docie­ra­my do wie­lu tysię­cy osób nie­peł­no­spraw­nych lub ich rodzin, poma­ga­jąc roz­wią­zy­wać ich oso­bi­ste problemy.

KSON pro­wa­dzi sze­ro­ką akcję medial­ną wyda­jąc od 8 lat gaze­tę pn. „ Nie­peł­no­spraw­ni Tu i Teraz” oraz tele­wi­zyj­ny maga­zyn infor­ma­cyj­ny pn. „Kar­ko­no­ska Tele­wi­zja Integracyjna”.

KSON kon­sul­tu­je akty praw­ne doty­czą­ce śro­do­wi­ska — lokal­ne z rad­ny­mi oraz kra­jo­we z par­la­men­ta­rzy­sta­mi. KSON aktyw­nie wystę­pu­je o środ­ki finan­so­we na reali­za­cję wie­lu przed­się­wzięć oraz imprez na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych. KSON jest orga­ni­za­cją straż­ni­czą, ana­li­zu­ją­cą przej­rzy­stość życia publicz­ne­go i orę­dow­ni­kiem ruchu oby­wa­tel­skie­go. Współ­pra­cu­jąc z Fun­da­cją im. Ste­fa­na Bato­re­go, reali­zu­je od 8 lat akcję „Masz Głos, Masz Wybór” , inspi­ru­jąc i posze­rza­jąc zasa­dę dia­lo­gu społecznego.

Naj­bliż­szy­mi pla­na­mi Sej­mi­ku jest utwo­rze­nie pla­ców­ki zaj­mu­ją­cej się popu­la­ry­za­cją naj­now­szych dzie­dzin medy­cy­ny na rzecz rewalidacji.