Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Tur­nu­sy reha­bi­li­ta­cyj­ne w Łebie

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych we współ­pra­cy z Ośrod­kiem Pro­fi­lak­ty­ki Zdro­wot­nej „Gór­nik” w Łebie zapra­sza na tur­nu­sy rehabilitacyjne.