Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Jest szan­sa na powtó­rze­nie spek­ta­klu teatral­ne­go Alek­san­dra Fredry

Pamię­ta­my dosko­na­le wypeł­nio­ny po brze­gi teatr im. C.K. Nor­wi­da, gdy 21.06.2008 r. wysta­wi­li­śmy „Zemstę” A. Fre­dry. Mówi­my i pisze­my, że „wysta­wi­li­śmy”, bo to wła­śnie z ini­cja­ty­wy Sej­mi­ku w spek­ta­klu wzię­li udział Vip‑y i nie­peł­no­spraw­ni ama­to­rzy. Dochód ze sprze­da­ży bile­tów prze­zna­czo­ny był na mon­taż win­dy w teatrze.

Czte­ry lata minę­ły i win­dy nadal nie ma, a moder­ni­za­cja teatru odda­la się w cza­sie. Sama ini­cja­ty­wa udzia­łu nie­peł­no­spraw­nych w spek­ta­klu i ich występ szcze­rze nagra­dza­no grom­ki­mi bra­wa­mi. Wie­lu jed­nak miesz­kań­ców mia­sta i regio­nu pyta nas czy nie moż­na by tego wyda­rze­nia powtó­rzyć. Podzie­li­my się z Pań­stwem infor­ma­cją, że taka ini­cja­ty­wa się odro­dzi­ła i w pla­nach na 2014 rok myśli­my o wysta­wie­niu na podob­nych zasa­dach „Ślu­bów Panień­skich” mistrza Aleksandra.

Treb