Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Spływ kaja­ko­wy Wro­cław — Gło­gów 2013 r

HAR­MO­NO­GRAM
SPŁY­WU KAJA­KO­WE­GO WRO­CŁAW – GŁO­GÓW’ 2013

Data: 10 — 15. 08. 2013 r.
Miej­sce zbiór­ki: zosta­nie poda­ne w póź­niej­szym terminie

Orga­ni­za­tor: Wro­cław­ski Inte­gra­cyj­ny Klub Kaja­ko­wy KAPOK

Zgło­sze­nia: Kata­rzy­na Try­buś Tel. 502–322-738, kasiatrybus@op.pl
Boh­dan Kra­kow­ski Tel. 668254111
Zgło­sze­nia : zgło­sze­nia są przyj­mo­wa­ne do koń­ca lipca

Całą tra­sę spły­wu Wro­cław – Gło­gów, liczą­cą 131 km, łączą­cą te dwa duże histo­rycz­ne dol­no­ślą­skie ośrod­ki miej­skie podzie­li­li­śmy na 6 eta­pów. Ich dłu­gość oscy­lu­je w gra­ni­cach nie­co ponad 20 – 30 km, co jest dystan­sem do spo­koj­ne­go dzien­ne­go poko­na­nia z prą­dem rze­ki. Zakła­da­my każ­de­go dnia popyt na wodzie ok. 4 – 5 godz. A więc wypły­wa­jąc po śnia­da­niu, roz­ru­chu lub spa­ce­rze przed połu­dniem, moż­na etap zakoń­czyć póź­nym popo­łu­dniem zakła­da­jąc nawet dwa odpo­czyn­ki na nad­rzecz­nych piasz­czy­stych łachach. Po eta­pie będzie jesz­cze czas na zro­bie­nie nie­zbęd­nych zaku­pów, zwie­dza­nie zabyt­ków i atrak­cji tury­stycz­nych oko­li­cy, przy­go­to­wa­nie noc­le­gu, spo­ży­cie posił­ku i posie­dze­nie przy tra­dy­cyj­nym ogni­sku. Na każ­dym biwa­ku pomo­gą w tym rezy­den­ci, któ­rzy są ludź­mi doświad­czo­ny­mi i zde­kla­ro­wa­ny­mi opie­ku­na­mi i przy­ja­ciół­mi kajakarzy.

Eta­py spływu

I ETAP (10.08.2013)
Wro­cław – Wały k. Brze­gu Dol­ne­go dł. 20 km

II ETAP (11.08. 2013)
Wały – Lubiąż dł. 31 km

III ETAP (12.08.2013)
Lubiąż – Ści­na­wa dł. 20 km

IV ETAP (13.08.2013)
Ści­na­wa – Cho­bie­nia dł. 18 km

V ETAP (14.08.2013)
Cho­bie­nia – Wiet­szy­ce dł. 22km

VI ETAP (15.08.2013)
Wiet­szy­ce – Gło­gów dł. 20 km

Pod­sta­wo­we warun­ki uczestnictwa: 

 • wła­sny sprzęt biwa­ko­wy trans­por­to­wa­ny autem, a bagaż pod­ręcz­ny, w tym wypo­sa­że­nie oso­bi­ste, w kajaku,
 • odpo­wied­nia kon­dy­cja umoż­li­wia­ją­ca prze­pły­nię­cie wszyst­kich eta­pów bez wzglę­du na warun­ki pogodowe,
 • wska­za­na umie­jęt­ność pływania,
 • orga­ni­za­tor ubez­pie­cza uczest­ni­ków od NNW, nato­miast nie odpo­wia­da za ewen­tu­al­ne szko­dy uczest­ni­ka doty­czą­ce mie­nia i zdrowia,
 • w zgło­sze­niu-ankie­cie nale­ży podać datę uro­dze­nia, PESEL, nr dowo­du toż­sa­mo­ści, adres zamiesz­ka­nia i tele­fon oraz okre­ślić stan zdro­wia i rodzaj niepełnosprawności,
 • orga­ni­za­to­rzy zastrze­ga­ją sobie wyłącz­ne pra­wo inter­pre­to­wa­nia regulaminu.

Orga­ni­za­tor zabezpiecza:

 • kaja­ki 2‑osobowe, wio­sła, kami­zel­ki ase­ku­ra­cyj­ne, pola biwakowe,
 • nad­zór ratowników,
 • pry­cze pod dachem (odpłat­nie),
 • prysz­ni­ce (nie zawsze z cie­płą wodą),
 • wodę spo­żyw­czą i ener­gię elektryczną,
 • czaj­ni­ki bez­prze­wo­do­we (wrzą­tek rano i wieczorem),
 • posił­ki (obia­do — kola­cję na biwa­ku) i uro­czy­sty obiad na zakoń­cze­nie spływu,
 • butel­kę wody źró­dla­nej na kajak (codzien­nie),
 • spa­ce­ry nor­nic wal­king w Ścinawie,
 • opie­kę pie­lę­gniar­ską i rehabilitacyjną,
 • ubez­pie­cze­nie NNW,
 • koszul­kę oko­licz­no­ścio­wą (t‑shirt),
 • dyplom uczest­nic­twa,
 • par­king zamknię­ty nie­strze­żo­ny we Wrocławiu,
 • prze­wóz 1 szt. baga­żu (wymia­ry do 1x0,5 m) samo­cho­dem gospo­dar­czym mię­dzy biwakami.