Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Spe­cja­li­stycz­ny tur­nus dla osób laryngektomowanych

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych we współ­pra­cy z Ośrod­kiem Pro­fi­lak­ty­ki Zdro­wot­nej „Gór­nik” w Łebie zapra­sza do udzia­łu w spe­cja­li­stycz­nym tur­nu­sie reha­bi­li­ta­cyj­nym dla osób laryn­gek­to­mo­wa­nych w okre­sie od 24.08 .2013 r. do 07.09. 2013r. Koszt 1580,00 zł, a od opie­ku­na oso­by nie­peł­no­spraw­nej 1500,00zł. W ramach tej kwoty:

  • 3 posił­ki dzien­nie wraz z zasto­so­wa­niem zgło­szo­nych diet (cukrzy­co­wa, lekkostrawna)
  • zakwa­te­ro­wa­nie w poko­jach 2 i 3 osobowych
  • 4 poko­je dwu­oso­bo­we przy­sto­so­wa­ne na przyj­mo­wa­nie osób nie­peł­no­spraw­nych na wózkach
  • bez­płat­ny parking
  • 170 m od plaży
  • pro­gram rekre­acyj­ny i rehabilitacyjny
  • w cza­sie poby­tu orga­ni­za­tor zapew­nia cało­do­bo­wą opie­kę pielęgniarską,
  • 2 zabie­gi dzien­nie dla oso­by nie­peł­no­spraw­nej z zakre­su fizy­ko­te­ra­pii i kine­zy­te­ra­pii oraz 1 zabieg z zakre­su reha­bi­li­ta­cji gło­su i oddy­cha­nia u cho­rych po cał­ko­wi­tej laryngektomii
  • dla opie­ku­na 2 zabie­gi wg ordy­na­cji lekarskiej

Ponad­to zapew­nia­my pod­sta­wo­wą opie­kę lekar­sko-pie­lę­gniar­ską i tera­peu­tycz­ną oraz pro­gram rekre­acyj­no-uspraw­nia­ją­cy i kul­tu­ral­no-oświa­to­wy, na któ­ry skła­da­ją się mię­dzy inny­mi: wie­czo­rek zapo­znaw­czy i poże­gnal­ny wraz z poczę­stun­kiem przy muzy­ce mecha­nicz­nej, 1 grill z kieł­ba­ska­mi na tere­nie ośrod­ka. I wie­le wie­le wię­cej atrakcji!

Zgło­sze­nia pro­si­my skła­dać w KSON przy ul Osie­dle Robot­ni­cze 47A od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 10:00 do 16:00 lub tele­fo­nicz­nie pod nume­rem 75 75 242 54 lub na bez­płat­ną info­li­nię 800 700 025 w ter­mi­nie do 9 sierp­nia 2013 r.  Wyma­ga­na zalicz­ka w wyso­ko­ści 500,00zł od osoby.