Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Dru­ga Wyciecz­ka z kij­ka­mi po zdro­wie i radość!

Sto­wa­rzy­sze­nie Inwa­li­dów Wzro­ku i Sek­cja Nor­dic Wal­king przy Sto­wa­rzy­sze­niu Kul­tu­ry Fizycz­nej Spor­tu i Tury­sty­ki Nie­wi­do­mych i Sła­bo­wi­dzą­cych – CROSS zapra­sza­ją na kolej­ny spa­cer po tra­sie (ok. 6 km) z Pod­gó­rzy­na (Kościół Św. Trój­cy, Kościół Mat­ki Boskiej Czę­sto­chow­skiej) do Cie­plic (Park Zdro­jo­wy, Park Nor­we­ski). Wyciecz­kę popro­wa­dzi Janusz Jach­nic­ki prze­wod­nik i instruk­tor nor­dic walking.

W cza­sie spa­ce­ru oprócz wia­do­mo­ści kra­jo­znaw­czo – histo­rycz­nych Uczest­ni­cy pozna­ją zasa­dy posłu­gi­wa­nia się kij­ka­mi nor­dic wal­king, któ­re przy odpo­wied­nim zasto­so­wa­niu poma­ga­ją odcią­żać sta­wy i popra­wiać spraw­ność ruchową.

 

Zbiór­ka Uczest­ni­ków odbę­dzie się w dniu 15 czerw­ca tj. sobo­ta godzi­na 10:00 na przy­stan­ku auto­bu­so­wym koło Małej Pocz­ty (kie­ru­nek Pod­gó­rzyn). W wypra­wie mogą uczest­ni­czyć wszy­scy chęt­ni. Warun­kiem jest posia­da­nie swo­je­go sprzę­tu (kij­ki do nor­dic wal­king, spor­to­we wygod­ne obu­wie). War­to zabrać coś do picia i jedze­nia. Powrót do Jele­niej Góry z Cie­plic auto­bu­sem. Kosz­ty prze­jaz­dów auto­bu­sa­mi MZK dla człon­ków klu­bu pokry­wa orga­ni­za­tor po oka­za­niu biletów. 

Zapi­sy do 14 czerw­ca w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia Inwa­li­dów Wzro­ku – KSON przy ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47A lub tele­fo­nicz­nie na numer bez­płat­nej info­li­nii 800 700 025. Pierw­szeń­stwo mają człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia Inwa­li­dów Wzro­ku, dla któ­rych orga­ni­za­to­rzy pokry­wa­ją rów­nież kosz­ty ubez­pie­cze­nia udzia­łu w wyciecz­ce. Na następ­ne atrak­cyj­ne tra­sy z kij­ka­mi wybie­rze­my się w sierp­niu i wrześniu.