Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

30 lat Zespo­łu Jeleniogórzanie

 

W ubie­głą sobo­tę bazy­li­ka mniej­sza pod wezwa­niem Era­zma i Pan­kra­ce­go wypeł­ni­ła się kolo­ro­wy­mi stro­ja­mi zespo­łów regio­nal­nych. Tak zain­au­gu­ro­wa­no jubi­le­usz 30-to lecia Zespo­łu Ludo­we­go Jele­nio­gó­rza­nie. Po mszy świę­tej, któ­rej prze­wo­dził ksiądz pro­boszcz Bog­dan Żyga­dło, barw­ny koro­wód z muzy­ką i śpie­wem prze­szedł do Kina Lot, gdzie roz­po­czę­to ofi­cjal­ne uro­czy­sto­ści. Zespół powstał z ini­cja­ty­wy Maria­na Zdy­ba­ła w 1983 roku przy ówcze­snej Spół­dziel­ni Inwa­li­dów Kar­ko­no­sze. Od tego cza­su przez Zespół prze­wi­nę­ło się ok. 50 osób. Dzi­siaj Zespół sta­no­wi 19 pasjo­na­tów regio­na­li­zmu w tań­cu i pio­sen­ce ludo­wej, któ­rzy rocz­nie wystę­pu­ją na sce­nach całe­go Dol­ne­go Ślą­ska i zagra­ni­cy ponad 50 razy. Z pierw­sze­go skła­du ludo­wych arty­stów pozo­sta­ło tyl­ko 3 oso­by, tj. Bar­ba­ra Janik, Krzysz­tof Janu­szew­ski i zało­ży­ciel Zespo­łu Marian Zdy­bał. W kape­li ludo­wej wystę­pu­ją nie tyl­ko ama­to­rzy ale rów­nież pro­fe­sjo­nal­ni muzy­cy. Spe­cjal­ny­mi gość­mi Jubi­le­uszu były ludo­we zespo­ły folk­lo­ry­stycz­ne z Dol­ne­go Ślą­ska. Każ­dy z nich oprócz ser­decz­nych życzeń prze­trwa­nia, w tych trud­nych dla takiej twór­czo­ści cza­sach, zapre­zen­to­wał prób­kę swo­ich peł­nych tem­pe­ra­men­tu pio­se­nek zwią­za­nych z regio­nem. Przy­by­ły wła­dze mia­sta i par­la­men­ta­rzy­ści prze­ka­zu­jąc na ręce kie­row­ni­ka zespo­łu dyplo­my i listy gra­tu­la­cyj­ne. Każ­dy z człon­ków Zespo­łu otrzy­mał tak­że pamiąt­ko­wy dyplom, puchar lub sta­tu­et­kę oko­licz­no­ścio­wą, a cała uro­czy­stość dofi­nan­so­wa­na była przez Urząd Mia­sta. War­to dodać, że to wła­śnie zespo­ły folk­lo­ry­stycz­ne, któ­rych jest na tere­nie Dol­ne­go Ślą­ska ponad 250, ratu­ją przed zapo­mnie­niem melo­die, tek­sty, taniec i stro­je ludo­we, two­rząc na naszym tere­nie nowy oby­czaj folk­lo­ry­stycz­ny. Naj­więk­szą naszą tro­ską mówi Marian Zdy­bał jest prze­nie­sie­nie naszej pasji na mło­dzież. Każ­de­go kto ma w sobie bożą iskrę tań­ca i śpie­wu przyj­mie­my z otwar­ty­mi rękami.

W spra­wach tych pro­si­my o kon­takt pod tele­fo­nem nr 608 783 430 lub z Kar­ko­no­skim Sej­mi­kiem Osób Nie­peł­no­spraw­nych, z któ­rym Zespół współ­pra­cu­je na bie­żą­co (więk­szość z Zespo­łu to oso­by nie­peł­no­spraw­ne i eme­ry­ci). Całe­mu Zespo­ło­wi Jele­nio­gó­rza­nie życzy­my wie­lu wystę­pów, owa­cji, zdro­wia i mło­dych fanów ludowości!