Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

KSON – akty­wi­za­cja 60+

Pro­jekt „Senior na cza­sie” reali­zo­wa­ny w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych w ramach Rzą­do­we­go Pro­gra­mu na Rzecz Aktyw­no­ści Spo­łecz­nej Osób Star­szych na lata 2012–2013 dobie­ga do koń­ca. Zain­te­re­so­wa­nie wśród osób 60+ pre­zen­to­wa­ną for­mą wspar­cia było ogrom­ne. Już na eta­pie rekru­ta­cji licz­ba zgła­sza­ją­cych się osób prze­ro­sła wszel­kie ocze­ki­wa­nia. W pro­jek­cie mogło wziąć udział 20 osób, a zgła­sza­ją­cych się było aż 120. Już wów­czas wia­do­mo było , że kon­ty­nu­acja tego pro­jek­tu jest koniecz­na. W mar­cu Kar­ko­no­ski Sej­mik zło­żył ofer­tę na reali­za­cję pro­jek­tu „Senior na cza­sie ” – II edy­cja. Mini­ster­stwo Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej 28 maja 2013 r ogło­si­ło wyni­ki otwar­te­go kon­kur­su ASOS – II edy­cja. Zgło­szo­nych ofert było aż 1800, ofer­ta KSON‑u zna­la­zła się na 60 miej­scu, kwa­li­fi­ku­jąc się do otrzy­ma­nia środ­ków. Ozna­cza to że wszy­scy chęt­ni mogą już od 1 lip­ca wypeł­nić odpo­wied­nie doku­men­ty (ankie­ta) potwier­dza­ją­ce chęć uczest­nic­twa w pro­jek­cie. Rekru­ta­cji doko­na Komi­sja zgod­nie z kry­te­ria­mi któ­re zaj­dzie­cie Pań­stwo na stro­nie www.kson.pl w Regu­la­mi­nie pro­jek­tu wybie­ra­jąc 30 kan­dy­da­tów. Pro­jekt będzie trwał do 31 grud­nia 2013 r.

W pro­jek­cie prze­wi­dzia­ne są nastę­pu­ją­ce for­my wsparcia:

  • Warsz­ta­ty inte­gru­ją­co – moty­wu­ją­ce (wyjaz­do­we i stacjonarne)
  • Warsz­ta­ty kształ­to­wa­nia kom­pe­ten­cji z zakre­su umie­jęt­ne­go posłu­gi­wa­nia się nowo­cze­sny­mi tech­no­lo­gia­mi i ich kre­atyw­ne­go wyko­rzy­sta­nia w życiu codzien­nym (warsz­ta­ty kom­pu­te­ro­we , warsz­ta­ty twór­cze­go pisania)
  • Wyciecz­ka edu­ka­cyj­no-inte­gra­cyj­na do Warszawy.

Wię­cej infor­ma­cji pod bez­płat­nym nume­rem tele­fo­nu 800 700 025. Już teraz wszyst­kich ser­decz­nie zapra­sza­my do zgła­sza­nia swo­ich kandydatur.