Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

KSON na Tar­gach Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych we Wrocławiu

 

Dnia 26 maja 2013 r. na Per­go­li Hali stu­le­cia odby­ły się Dol­no­ślą­skie Tar­gi Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych oraz Forum „Współ­pra­ca Trój­sek­to­ro­wa na Rzecz roz­wo­ju Dol­ne­go Ślą­ska”. Wśród 80 sto­isk orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych po raz dru­gi repre­zen­to­wał swo­je osią­gnię­cia, doświad­cze­nia, suk­ce­sy, tj.:
• Kar­ko­no­ską Tele­wi­zję Inte­gra­cyj­ną
• Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych z dorad­ca­mi z róż­nych dzie­dzin, mate­ria­ła­mi infor­ma­cyj­ny­mi i ulot­ka­mi o infor­ma­cjach udzie­la­nych za pomo­cą bez­płat­nej info­li­nii nr. 800 700 025. Pro­po­no­wa­li­śmy rów­nież funk­cjo­nu­ją­cą od mar­ca br. pomoc praw­ną i psy­cho­lo­gicz­ną onli­ne, cie­szą­cą się ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem.
• Biu­le­tyn Inte­gra­cyj­ny Nie­peł­no­spraw­ni TU i TERAZ, któ­ry wyda­wa­ny jest od 9 lat.

Ponad­to ofe­ro­wa­li­śmy mate­ria­ły infor­ma­cyj­ne o Dol­nym Ślą­sku, a w tym:
• Prze­wod­nik dla osób nie­peł­no­spraw­nych „105 tras dla nie­peł­no­spraw­nych po Dol­nym Ślą­sku”
• Mapa atrak­cji tury­stycz­nych dostęp­nych dla nie­peł­no­spraw­nych „Dol­ny Śląsk otwar­ty dla każ­de­go”
• „Gale­rion 2012” – Dol­no­ślą­ski Prze­gląd Twór­czo­ści Osób Nie­peł­no­spraw­nych (Pły­ty CD)

Nasze sto­isko nr 63 odwie­dzi­ło kil­ka­na­ście orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych z któ­ry­mi dzie­li­li­śmy się doświad­cze­nia­mi, funk­cjo­nu­ją­cy­mi „dobry­mi prak­ty­ka­mi”. Mamy nadzie­ję, że nawią­za­ne kon­tak­ty zaowo­cu­ją w przy­szło­ści jesz­cze peł­niej­szą inte­gra­cją orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych na Dol­ny Śląsku.