Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

IV PIEL­GRZYM­KA OSÓB NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYCH, ich Rodzin i Przy­ja­ciół do HEN­RY­KO­WA, w dniu 31 sierp­nia 2013r

Kato­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Mło­dzie­ży
Dol­no­ślą­skie Forum Inte­gra­cyj­ne
Cari­tas Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej
Die­ce­zjal­ny Dusz­pa­sterz Osób Nie­peł­no­spraw­nych
ZAPRA­SZA­JĄ do udzia­łu w IV PIEL­GRZYM­CE OSÓB NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYCH, ich Rodzin i Przy­ja­ciół do HEN­RY­KO­WA,
w dniu 31 sierp­nia 2013r

Wzo­rem poprzed­nich edy­cji w Piel­grzym­ce mogą wziąć udział gru­py zor­ga­ni­zo­wa­ne (Pań­stwa Pla­ców­ka, DPS‑y, WTZ‑y, Szko­ły Spe­cjal­ne, GOPS‑y, OPS‑y) oraz indy­wi­du­al­nie oso­by nie­peł­no­spraw­ne wraz ze swo­imi opie­ku­na­mi. IV Piel­grzym­ka Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Hen­ry­ko­wie będzie mia­ła cha­rak­ter jed­no­dnio­we­go, spo­tka­nia w godzi­nach mię­dzy 11.00 — 16.00 z nie­od­płat­nym posił­kiem dla wszyst­kich uczestników.

Zachę­ca­my do pre­zen­ta­cji wła­snych moż­li­wo­ści i osią­gnięć w ramach swo­ich warsz­ta­tów tera­pii zaję­cio­wej, lub innych talen­tów (wokal­nych, tanecz­nych, instru­men­tal­nych, pan­to­mi­na, ręko­dzie­ło itp.). Moż­li­wość zapre­zen­to­wa­nia wła­sne­go reper­tu­aru arty­stycz­ne­go (ok. 10–15 minut), uza­leż­nia­my od kolej­no­ści zgło­szeń (w związ­ku z ogra­ni­czo­nym cza­sem). Ramo­wy pro­gram piel­grzym­ki: od 10.00 — czyn­na recep­cja; 11.30 — Msza św.; 12.45 – posi­łek; 13.30–16.00 — część arty­stycz­na, wspól­na zaba­wa, pik­nik; 16.00 zakoń­cze­nie pielgrzymki.

Zgło­sze­nia moż­na doko­nać drogą:

  • pocz­to­wą: wysy­ła­my wypeł­nio­ny for­mu­larz na adres orga­ni­za­to­ra, jw.
  • elek­tro­nicz­ną: wysy­ła­my wypeł­nio­ny for­mu­larz na e‑mail orga­ni­za­to­ra: ksm@archidiecezja.wroc.pl

Po doko­na­niu zgło­sze­nia nale­ży ocze­ki­wać na kon­takt od orga­ni­za­to­ra, potwier­dza­ją­cy otrzy­ma­nie Pań­stwa zgło­sze­nia oraz wpi­sa­nie na listę uczest­ni­ków piel­grzym­ki. ZGŁO­SZE­NIA PRZYJ­MU­JE­MY do 16.08. 2013r.

Andrzej Paw­lak
DYREK­TOR PIELGRZYMKI