Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kolej­ki do spe­cja­li­stów w two­im komputerze

Jeśli korzy­sta­nie z pol­skiej służ­by zdro­wia przez jej złą orga­ni­za­cję spra­wia ci coraz więk­sze pro­ble­my, a wie­lo­mie­sięcz­ne cze­ka­nie na bada­nia spe­cja­li­stycz­ne lub kon­sul­ta­cje jest ponad two­je siły, nowy por­tal medycz­ny może być dla cie­bie wiel­kim udogodnieniem.

 

Choć na wie­lu stro­nach inter­ne­to­wych dostęp­ne są już infor­ma­cje, któ­re z zało­że­nia mia­ły uła­twić pacjen­tom zdo­by­cie infor­ma­cji na temat dostęp­no­ści usług medycz­nych, to są one bar­dzo szcząt­ko­we i nie odpo­wia­da­ją auten­tycz­nym potrze­bom pacjen­tów, zwłasz­cza star­szych czy nie­peł­no­spraw­nych. Zwy­kle ogra­ni­cza­ją się tak­że tyl­ko do jed­ne­go woje­wódz­twa bądź mia­sta, a prze­cież NFZ udo­stęp­nia na tych samych zasa­dach usłu­gi w pal­ców­kach zdro­wot­nych w całym kraju.

 

Nowy, zupeł­nie dar­mo­wy, por­tal infor­ma­cji medycz­nej MedBiz.pl to szan­sa dla setek pacjen­tów, na lep­szy i szyb­szy dostęp do opie­ki medycz­nej. Dzię­ki tej plat­for­mie będziesz mógł znacz­nie skró­cić czas ocze­ki­wa­nia na wizy­tę u spe­cja­li­sty lub na bada­nie dia­gno­stycz­ne. Naj­prost­szym spo­so­bem by to zro­bić jest sko­rzy­sta­nie z dostęp­nej na stro­nie por­ta­lu eks­pre­so­wej wyszu­ki­war­ki, za pomo­cą któ­rej nie wycho­dząc z domu, dowiesz się gdzie zna­leźć odpo­wied­nią pla­ców­kę zdro­wot­ną znaj­du­ją­cą się naj­bli­żej two­je­go miej­sca zamiesz­ka­nia oraz jak dłu­gie są tam kolej­ki ocze­ku­ją­cych na świad­cze­nia medycz­ne. Po wybra­niu regio­nu i rodza­ju poszu­ki­wa­nych przez cie­bie usług spe­cja­li­stycz­nych (na przy­kład gastro­lo­gia lub der­ma­to­lo­gia) sys­tem przed­sta­wi ci wszyst­kie dostęp­ne na danym tere­nie opcje, wraz z dokład­ną map­ką i adresem.

 

Praw­dzi­wą inno­wa­cją por­ta­lu MedBiz.pl jest udo­stęp­nia­nie infor­ma­cji na temat kole­jek w każ­dej znaj­du­ją­cej się w sys­te­mie pla­ców­ki medycz­nej. Po odna­le­zie­niu kon­kret­ne­go szpi­ta­la lub gabi­ne­tu możesz sam spraw­dzić sza­cun­ko­wą dłu­gość kolej­ki do spe­cja­li­sty oraz czas ocze­ki­wa­nia na spe­cja­li­stycz­ne bada­nia dia­gno­stycz­ne. Nie potrze­bu­jesz już w tym celu tele­fo­no­wać do poszcze­gól­nych przy­chod­ni lub do nich jeź­dzić, żeby zasię­gnąć nie­zbęd­nych infor­ma­cji na miej­scu. Uży­wa­jąc nowe­go por­ta­lu oszczę­dzisz sobie mnó­stwo tru­du i czasu.

 

MedBiz.pl jest obszer­ną, ogól­no­pol­ską bazą infor­ma­cji na temat publicz­nych i pry­wat­nych zakła­dów opie­ki zdro­wot­nej, któ­re mają pod­pi­sa­ne kon­trak­ty z NFZ. Pla­ców­ki zosta­ły upo­rząd­ko­wa­ne pod kątem loka­li­za­cji w regio­nach i mia­stach, by użyt­kow­ni­cy mie­li jak naj­prost­szy dostęp do poszu­ki­wa­nych danych. Oprócz dłu­go­ści kole­jek oraz prze­wi­dy­wa­nej daty wizy­ty u spe­cja­li­sty moż­na się tak­że zorien­to­wać w sytu­acji za pomo­cą czy­tel­nych wykre­sów sta­nu przy­jęć pacjen­tów. Poda­wa­ne są tak­że dokład­ne dane adre­so­we szpi­ta­li i gabi­ne­tów, tele­fo­ny oraz godzi­ny reje­stra­cji i przy­jęć pacjen­tów. Przy poszcze­gól­nych pla­ców­kach znaj­du­ją się tak­że dokład­ne spi­sy wyma­ga­nych pod­czas wizy­ty doku­men­tów. Dodat­ko­wym uła­twie­niem, oszczę­dza­ją­cym nie­po­trzeb­nych podró­ży, jest poda­nie wyso­ko­ści limi­tu świad­czeń w ramach NFZ na daną usłu­gę medycz­ną. Wszyst­kie te infor­ma­cje znaj­du­ją się na wycią­gnię­cie ręki, zupeł­nie bez­płat­nie, w two­im komputerze.

 

Moż­li­wość łatwe­go zdo­by­cia infor­ma­cji o dłu­go­ści kole­jek do spe­cja­li­stów to tak­że moż­li­wość porów­na­nia ich sta­nu we wszyst­kich pla­ców­kach na tere­nie całe­go woje­wódz­twa a nawet kra­ju i wybra­nia tego szpi­ta­la lub kli­ni­ki, gdzie cze­ka się naj­kró­cej. Dzię­ki temu pacjen­ci szyb­ciej mogą otrzy­mać nie­zbęd­ną pomoc.