Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

KAR­KO­NO­SKI SEJ­MIK OSÓB NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYCH ZAPRA­SZA NA KULIGI!

Zapra­sza­my do Jaku­szyc na kulig z Pola­ny Jaku­szyc­kiej do Schro­ni­ska Orle

Wyciecz­ka trwa 2h i 30 min

W pro­gra­mie znajdziemy:

- Jaz­da za sku­te­rem śnież­nym lub kła­dem
— Ogni­sko z posił­kiem, grza­ne wino, her­ba­ta, kawa

CENA 40 ZŁ OD OSOBY.

Mini­mal­na ilość to12 osób

Zapra­sza­my w oko­li­ce Mysła­ko­wic na tra­dy­cyj­ny kulig z zaprzę­giem konnym.

W pro­gra­mie znajdziemy:

- Godzin­na san­na
— Ognisko

CENA 40 ZŁ OD OSOBY

Jest moż­li­wość zamó­wie­nia pie­czo­nych kieł­ba­sek, grza­ne­go wina itp.

CENA w tym przy­pad­ku WYNO­SI 60 ZŁ OD OSOBY

Mini­mal­na ilość to 12 osób

Zapi­sy w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Niepełnosprawnych