Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

„Rema­nent” w domo­wych apteczkach…

Pani Elż­bie­ta Zakrzew­ska poseł poprzed­niej kaden­cji i auten­tycz­ny przy­ja­ciel śro­do­wi­ska osób nie­peł­no­spraw­nych po raz kolej­ny prze­ka­za­ła potrze­bu­ją­cym, nie­peł­no­spraw­nym, bez­dom­nym i ubo­gim kil­ka­dzie­siąt opa­ko­wań leków. To już dru­gi taki dar, bowiem przed kil­ku laty KSON otrzy­mał od Pani Elż­bie­ty dużą par­tię waż­nych ter­mi­no­wo leków. Nad ich segre­ga­cją i dys­try­bu­cją do tych naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych przez kil­ka dni pra­co­wał nasz wolon­ta­riusz i Sej­mi­ko­wy „dr Judym” lekarz i spo­łecz­nik pan dr Sta­ni­sław Siu­ta. Obec­nie rów­nież jemu powie­rzy­li­śmy te lekar­stwa, któ­re prze­ka­za­ne zosta­ną wypró­bo­wa­ny­mi kana­ła­mi dys­try­bu­cyj­ny­mi naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cym. Dzię­ku­je­my z całe­go ser­ca i ape­lu­je­my do wszyst­kich, aby prze­pro­wa­dzi­li rema­nent swo­ich „domo­wych apte­czek”. Medy­ka­men­ty, któ­re są wam nie­po­trzeb­ne (tyl­ko te z aktu­al­ną datą waż­no­ści) przyj­mie­my w KSON-ie i pod kon­tro­lą lekar­ską prze­ka­że­my pod­opiecz­nym Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Niepełnosprawnych.