Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Agen­cja Tury­stycz­na już dzia­ła w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Niepełnosprawnych!

Od lat KSON orga­ni­zu­je wyjaz­dy nie­peł­no­spraw­nych i star­szych miesz­kań­ców regio­nu na róż­ne for­my wypo­czyn­ku. Są to: tur­nu­sy reha­bi­li­ta­cyj­ne i wypo­czyn­ko­we zlo­ka­li­zo­wa­ne w górach, nad jezio­ra­mi i nad morzem (głów­nie zachod­nie wybrze­że). Na dzi­siaj dys­po­nu­je­my miej­sca­mi na tur­nu­sy reha­bi­li­ta­cyj­ne w Sar­bi­no­wie, Ustro­niu Mor­skim, Jastrzę­biej Górze i Dźwi­rzy­nie. Śred­ni koszt 14 dnio­we­go poby­tu w bar­dzo dobrych warun­kach kształ­tu­je się już od 1200 zł. Dowo­zi­my uczest­ni­ków z domu do miej­sca wypo­czyn­ku i z powro­tem. Agen­cja Tury­stycz­na KSON jest rów­nież orga­ni­za­to­rem wycie­czek kra­jo­wych i zagra­nicz­nych. Przy­go­to­wu­je­my w tej chwi­li atrak­cyj­ne ceno­wo 10-cio dnio­we pobyt w Tur­cji i Hisz­pa­nii (wylo­ty z Wro­cła­wia) w ter­mi­nie wrze­sień-paź­dzier­nik 2013 r. Zapra­sza­my do Sej­mi­ku od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 10:00 do 16:00 lub na naszą stro­nę www.kson.pl. Spra­wę pro­wa­dzi Piotr Sadow­ski oraz Patry­cja Poziomkowska.