Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nasi przed­sta­wi­cie­le we współ­pra­cy z Mini­ster­stwem Edu­ka­cji Naro­do­wej o pra­cach nad Sys­te­mem Infor­ma­cji Oświatowej

Usta­wa z dnia 15 kwiet­nia 2011 r. o sys­te­mie infor­ma­cji oświa­to­wej (Dz.U. Nr 139, poz. 814 i Nr 215, poz. 1206) wej­dzie w życie dopie­ro 30 kwiet­nia 2012 r., to w związ­ku z zastrze­że­nia­mi m.in. Rzą­do­we­go Cen­trum Legi­sla­cji odno­śnie aktów wyko­naw­czych powsta­ją­cych w opar­ciu o nią, a tak­że w związ­ku z zaskar­że­niem nie­któ­rych zapi­sów tej usta­wy do Try­bu­na­łu Kon­sul­ta­cyj­ne­go, rząd przy­go­to­wał nowe­li­za­cję. Pro­jekt znaj­du­je się na eta­pie kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych i mię­dzy­re­sor­to­wych. Ze wzglę­du na zakres i rodzaj zbie­ra­nych danych, usta­wa o sys­te­mie infor­ma­cji oświa­to­wej (SIO) wzbu­dzi­ła kon­tro­wer­sje. Wska­zy­wa­no na fakt, iż nowa usta­wa zakła­da two­rze­nie na pozio­mie cen­tral­nym bazy z dany­mi wraż­li­wy­mi, co ogra­ni­cza pra­wa jednostki.

 

Wska­zy­wa­no na fakt, iż nowa usta­wa zakła­da two­rze­nie na pozio­mie cen­tral­nym bazy z dany­mi wraż­li­wy­mi, co ogra­ni­cza pra­wa jed­nost­ki. Pod­kre­śla­no, iż dane doty­czą­ce nie­peł­no­spraw­no­ści dziec­ka, jego nie­do­sto­so­wa­nia spo­łecz­ne­go, obję­cia pomo­cą psy­cho­lo­gicz­ną są sprzecz­ne z Kon­sty­tu­cją Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej, gwa­ran­tu­ją­cą każ­de­mu pra­wo do ochro­ny życia pry­wat­ne­go i rodzinnego.

 

Usta­wa docze­ka­ła się już pro­jek­tu nowe­li­za­cji, Mini­ster Edu­ka­cji Naro­do­wej 5 kwiet­nia 2012 skie­ro­wał do uzgod­nień mię­dzy­re­sor­to­wych i kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych pro­jekt usta­wy o zmia­nie usta­wy o sys­te­mie infor­ma­cji oświa­to­wej oraz o zmia­nie usta­wy o sys­te­mie oświaty.

 

Pro­jekt zakła­da zwięk­sze­nie pozio­mu ano­ni­mo­wo­ści danych gro­ma­dzo­nych w Sys­te­mie Infor­ma­cji Oświa­to­wej, doty­czą­cych pomo­cy psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej ofe­ro­wa­nej przez szko­ły i porad­nie. Zgod­nie z pro­jek­tem, do bazy danych Sys­te­mu Infor­ma­cji Oświa­to­wej nie będą prze­ka­zy­wa­ne dane powią­za­ne z imie­niem i nazwi­skiem oraz nume­rem PESEL ucznia, doty­czą­ce obję­cia go pomo­cą psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­ną. W bazie danych SIO były­by gro­ma­dzo­ne wyłącz­nie dane o licz­bie uczniów obję­tych taką pomo­cą. Porad­nie Psy­cho­lo­gicz­no-Peda­go­gicz­ne, w przy­pad­ku wyda­wa­nia orze­czeń o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go, nie będą prze­ka­zy­wać do bazy danych SIO danych iden­ty­fi­ka­cyj­nych ucznia, a jedy­nie numer, datę i przy­czy­nę wyda­nia orzeczenia.

 

W naj­więk­szym skró­cie, infor­ma­cje o pomo­cy psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej w lokal­nych bazach SIO (np. pro­wa­dzo­nych przez porad­nie) prze­cho­wy­wa­ne będą w for­mie danych jed­nost­ko­wych, zaś w głów­nej bazie SIO jedy­nie w for­mie danych zbior­czych (licz­bo­wych).

 

Ten zestaw infor­ma­cji ma słu­żyć zapew­nie­niu rze­tel­no­ści danych doty­czą­cych kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go orga­ni­zo­wa­ne­go przez szko­łę lub pla­ców­kę. Dyrek­tor, na wnio­sek rodzi­ców, orga­ni­zu­ją­cy ucznio­wi takie kształ­ce­nie spe­cjal­ne, zobo­wią­za­ny jest spraw­dzić, czy w bazie danych SIO znaj­du­je się infor­ma­cja o przed­ło­żo­nym mu doku­men­cie (numer, data i przy­czy­na wyda­nia orze­cze­nia). Po pozy­tyw­nej wery­fi­ka­cji, dyrek­tor prze­ka­zu­je do bazy danych SIO infor­ma­cję o obję­ciu ucznia kształ­ce­niem spe­cjal­nym. Dane te posłu­żą do rze­tel­ne­go podzia­łu czę­ści oświa­to­wej sub­wen­cji ogólnej.

 

W pro­jek­cie usta­wy wpro­wa­dzo­no rów­nież sze­reg zmian o cha­rak­te­rze porząd­ku­ją­cym i dopre­cy­zo­wu­ją­cym. Pro­jekt nowe­li­za­cji usta­wy zawie­ra tak­że zmia­ny nie­któ­rych ter­mi­nów. Od gene­ral­nej zasa­dy prze­ka­zy­wa­nia aktu­al­nych danych w ter­mi­nie 7 dni od zmia­ny sta­nu fak­tycz­ne­go, wpro­wa­dzo­ne mają być pew­ne wyjąt­ki, w zakre­sie m.in.: — danych dzie­dzi­no­wych szkół i pla­có­wek oświa­to­wych – doty­czą­cych wypo­sa­że­nia; — danych dzie­dzi­no­wych doty­czą­cych uczest­nic­twa ucznia w zaję­ciach roz­wi­ja­ją­cych zain­te­re­so­wa­nia i uzdol­nie­nia; — danych dzie­dzi­no­wych nauczy­cie­la doty­czą­cych nie­któ­rych aspek­tów sto­sun­ku pra­cy (rodzaj i wymiar innych zajęć okre­ślo­nych w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN).

 

W pro­jek­cie nowe­li­za­cji uwzględ­nio­no więk­szość zgła­sza­nych postu­la­tów, pod­kre­ślić jed­nak nale­ży, że inne dane gro­ma­dzo­ne w SIO będą mia­ły for­mę infor­ma­cji sper­so­na­li­zo­wa­nej. MEN tłu­ma­czy, że tyl­ko w ten spo­sób moż­li­we jest efek­tyw­ne pla­no­wa­nie i gospo­da­ro­wa­nie sub­wen­cją oświatową.