Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Z życia orga­ni­za­cji KSON-owskiej. JTSK od dziś to TOWA­RZY­STWO KARKONOSKIE

Mamy przy­jem­ność poin­for­mo­wać, że na Wal­nym Zebra­niu Człon­ków Jele­nio­gór­skie­go Towa­rzy­stwa Spo­łecz­no- Kul­tu­ral­ne­go w dniu 3 kwiet­nia 2012 r. pod­ję­li­śmy uchwa­łę o zmia­nę sta­tu­tu JTSK. Istot­ną jego zmia­ną jest tak­że nowa nazwa TOWA­RZY­STWO KARKONOSKIE.

 

Decy­zja ta poprze­dzo­na była wie­lo­mie­sięcz­ną dys­ku­sją i kon­sul­ta­cja­mi z człon­ka­mi i sym­pa­ty­ka­mi JTSK. Choć cze­ka­my for­mal­nie na wpis do reje­stru sądo­we­go, to z woli człon­ków świa­do­mie uży­wa­my już nazwy Towa­rzy­stwa Kar­ko­no­skie­go. Obok pre­zen­tu­je­my znak fir­mo­wy — mar­kę Towa­rzy­stwa Kar­ko­no­skie­go z wkom­po­no­wa­nym dotych­cza­so­wym znacz­kiem JTSK. Jest to jed­na z wie­lu pro­po­zy­cji, któ­rą pod­da­je­my pod Wasz osąd.

 

Sto­wa­rzy­sze­niem zawia­du­je Zarząd w skła­dzie: Marek Nałęcz-Socha – Pre­zes
Tade­usz Siwek – Wice­pre­zes
Sta­ni­sław Schu­bert – Sekre­tarz
Danu­ta Koło­dziej – Skarb­nik
Jadwi­ga Mazur- Czło­nek zarządu

 

oraz Komi­sja Rewi­zyj­na: Jan Hanc- Prze­wod­ni­czą­cy
Kazi­mie­ra Gro­no­staj
Miro­sła­wa Joś­ko — Członek

 

Stro­ną inter­ne­to­wą zawia­du­je nasz czło­nek kole­ga Euge­niusz Gro­no­staj, jest ona w budo­wie z wszyst­ki­mi tego kon­se­kwen­cja­mi. Obec­nie Sto­wa­rzy­sze­nie liczy ponad 50 człon­ków, a tro­ską Zarzą­du jest roz­wi­ja­nie dzia­łal­no­ści towa­rzy­stwa w opar­ciu o tra­dy­cje Towa­rzy­stwa Klu­bów Robot­ni­czych i Chłop­skich i Jele­nio­gór­skie­go Towa­rzy­stwa Spo­łecz­no- Kulturalnego.

 

Dyżu­ry człon­ków Zarzą­du
w sie­dzi­bie Towa­rzy­stwa przy ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47a
w każ­dy wto­rek w godzi­nach od 11.00 do 15.00.

 

Zapra­sza­my do współ­pra­cy wszyst­kich sym­pa­ty­ków
Zarząd Towa­rzy­stwa Karkonoskiego 

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds