Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kar­ko­no­ski Bieg Integracyjny

W dru­gą nie­dzie­lę maja tj. 9.05.2010 r. w Jele­niej Górze i Pod­gó­rzy­nie odbę­dzie się Kar­ko­no­ski Bieg Inte­gra­cyj­ny. Z Par­ku Zdro­jo­we­go w Cie­pli­cach — uzdro­wi­sko­wej dziel­ni­cy Jele­niej Góry — wystar­tu­ją nie­peł­no­spraw­ni spor­tow­cy na wóz­kach, han­bi­kach i rowe­rach. Będą mie­li do poko­na­nia tra­sę o dłu­go­ści 20 km z metą w Pod­gó­rzy­nie. Tuż po nich roz­pocz­nie się rywa­li­za­cja bie­ga­czy, któ­rzy spraw­dzą swo­je moż­li­wo­ści na 5 kilo­me­tro­wym odcinku.

 

Ideą całej impre­zy jest inte­gra­cja bie­ga­czy ze spor­tow­ca­mi nie­peł­no­spraw­ny­mi. Impre­za będzie dobrą moż­li­wo­ścią popu­la­ry­za­cji a zara­zem edu­ka­cji w zakre­sie spor­tu i rekre­acji osób nie­peł­no­spraw­nych. To rów­nież pró­ba prze­ła­my­wa­nie barier i ste­reo­ty­pów doty­czą­cych spor­tu i rekre­acji tych peł­no­spraw­nych spor­tow­ców, któ­rym nie­jed­no­krot­nie lepiej niż innym wycho­dzi rywa­li­za­cja spor­to­wa. W ramach impre­zy odbę­dzie się I edy­cja Kolar­skie­go Pucha­ru Pol­ski Nie­peł­no­spraw­nych. Pomy­sło­daw­cą tego wyda­rze­nia jest Jaro­sław Rola — zdo­byw­ca Kili­man­dża­ro na handbike’u — rowe­rze napę­dza­nym ręko­ma. Pan Jarek był rów­nież człon­kiem kadry naro­do­wej w nar­ciar­stwie zjaz­do­wym na igrzy­skach para­olim­pij­skich w Vancouver.

 

Patro­nat hono­ro­wy nad impre­zą objął Pol­ski Zwią­zek Lek­kiej Atle­ty­ki, Jaro­sław Duda — sekre­tarz sta­nu w Mini­ster­stwie Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej, peł­nią­cy rów­nież obo­wiąz­ki peł­no­moc­ni­ka rzą­du ds. osób niepełnosprawnych.