Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Świa­teł­ko w tunelu

“Nie jesteś nie­peł­no­spraw­ny. Jesteś spraw­ny na mia­rę swo­ich możliwości”

 

Wszyst­ko zaczę­ło się w stycz­niu br. Spo­tka­li­śmy się w KSO­NIE, nasz cel był wspól­ny. Pil­nie poszu­ki­wa­li­śmy zatrud­nie­nia. Inspi­ra­cją do dal­sze­go dzia­ła­nia było hasło rzu­co­ne przez Pre­ze­sa KSON‑u Pana Sta­ni­sła­wa Szu­ber­ta “Załóż­cie spół­dziel­nię socjal­ną” i tak od sło­wa od czy­nu, na począt­ku lute­go spo­tka­li­śmy się ponow­nie, tym razem na ZGRO­MA­DZE­NIU CZŁON­KÓW ZAŁO­ŻY­CIE­LI.

 

Wybra­ny został Zarząd Spółdzielni.

 

Pre­ze­sem zarzą­du wybra­no; Miro­sła­wa Osow­skie­go.
V‑ce pre­ze­sa­mi zosta­ły; Mał­go­rza­ta Zda­no­wicz oraz Moni­ka Żuk.
W skład Zarzą­du wcho­dzą rów­nież; Elż­bie­ta War­dza­ła i Miro­sław Koniecz­ny.
Nowo­pow­sta­ły zarząd usta­lił nazwę dla spół­dziel­ni;
JELE­NIO­GÓR­SKA SPÓŁ­DZIEL­NIA SOCJAL­NA “JESTE­ŚMY”
Adres: Jele­nia Góra ul. Gra­bow­skie­go 7

 

Dnia 26 lute­go 2010 Sąd Reje­stro­wy doko­nał reje­stra­cji pod Nume­rem 0000349997 jeste­śmy pierw­szą zare­je­stro­wa­ną spół­dziel­nią na tere­nie powia­tu jele­nio­gór­skie­go. Do peł­nej reje­stra­cji bra­ku­je nam tyl­ko nume­ru NIP na, któ­ry aktu­al­nie ocze­ku­je­my. Brak nume­ru NIP hamu­je nasze dzia­ła­nie w spo­sób zna­czą­cy, bez tej drob­nost­ki nie może­my wyko­nać wie­lu czyn­no­ści aby spół­dziel­nia sta­ła się w peł­ni peł­no­praw­na. W budo­wie jest nasza stro­na inter­ne­to­wa z komunikatorem.

 

Naszym prze­sła­niem jest stwo­rze­nie miejsc pra­cy dla osób z orze­cze­niem o nie­peł­no­spraw­no­ści i osób bez­ro­bot­nych a tym samym prze­ciw­sta­wia­jąc się wyklu­cze­niu spo­łecz­ne­mu. Przy­świe­ca nam idea. Któ­re zawie­ra mot­to tego artykułu.

 

Jako prio­ry­tet w naszym dzia­ła­niu sta­tu­to­wym zało­ży­li­śmy świad­cze­nie usług fizjo­te­ra­peu­tycz­nych w domu pacjen­ta dla osób, któ­re nie mogą z róż­nych przy­czyn z usług fizjo­te­ra­peu­tycz­nych sko­rzy­stać w sta­cjo­nar­nych pla­ców­kach reha­bi­li­ta­cji. W dal­szym eta­pie pla­nu­je­my utwo­rze­nie gabi­ne­tu sta­cjo­nar­ne­go fizjo­te­ra­pii, któ­ry będzie świad­czył usłu­gi pre­fe­ru­jąc pacjen­tów z orze­cze­niem o nie­peł­no­spraw­no­ści. Uru­cha­mia­my rów­nież usłu­gę nauki obsłu­gi kom­pu­te­ra w domu klien­ta, wycho­dzi­my naprze­ciw Tym, któ­rzy w przy­szło­ści chcie­li by swo­je spra­wy zała­twiać przez Internet.

 

Wdra­ża­my rów­nież inno­wa­cyj­ny pro­gram opie­ki nad oso­ba­mi star­szy­mi i nie­peł­no­spraw­ny­mi, przyj­mu­jąc zało­że­nie, że opie­ka spra­wo­wa­na będzie 24 godzi­ny na dobę (po opie­ce stan­dar­do­wej 8 godz. kon­takt tele­fo­nicz­ny) opie­kun dodat­ko­wo zobli­go­wa­ny będzie do orga­ni­za­cji kul­tu­ral­nej i ducho­wej sfe­ry życia pod­opiecz­ne­go (wyj­ście do kina teatru, itp.), a na proś­bę pod­opiecz­ne­go w miej­scu kul­tu reli­gij­ne­go. W bie­żą­cym roku orga­ni­zo­wać będzie­my tur­nu­sy rehabilitacyjno-wypoczynkowe.

 

Takie są nasze zamie­rze­nia wstęp­ne. Nasza Spół­dziel­nia jest roz­wo­jo­wa i będzie­my posze­rzać zakres naszych usług a o zmia­nach będzie­my Pań­stwa na bie­żą­co infor­mo­wać. Liczy­my na zain­te­re­so­wa­nie i pomoc ze stro­ny Władz Regio­nu i wszyst­kich życz­li­wych, któ­rym losy ludz­kie nie są obo­jęt­ne. Zachę­ca­my do kon­tak­tu z nami pod nume­ra­mi tele­fo­nów;
KSON; tel. 75 7524254, E‑mail; biuro@kson.pl

 

Pre­zes Spół­dziel­ni: Tel. 600368712 E‑mail; miroslawosowski1@wp.pl
Zapra­sza­my rów­nież ser­decz­nie do odwie­dzin w naszej sie­dzi­bie ul. Gra­bow­skie­go 7, 58–500 Jele­nia Góra.

 

Z wyra­za­mi sza­cun­ku:
Zarząd Spółdzielni