Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
 1. ZAMAWIAJĄCYKarkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra NIP: 611-24-47-442, REGON: 231127859, KRS: 0000100516
 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:Wybór wykonawcy zewnętrznego zostanie dokonany z zachowaniem zasady bezstronności i obiektywizmu, a także z zachowaniem przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zobowiązuje Zleceniobiorcę do jej stosowania, określonych w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na druku Biuletynu Niepełnosprawni TU i TERAZ (ISSN 1895-4987) wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, w ramach projektu „Wydawanie Biuletynu Niepełnosprawni TU i TERAZ”, współfinansowanego ze środków PFRON.


2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- Format druku A4
- Druk kolorowy na zewnątrz okładki oraz kolorowa wkładka (2 strony), pozostałe strony Biuletynu i wkładki - czarno-białe
- Całość na papierze kredowym (gramatura 135g/m2 – błysk)
- Nakład: 6 numerów o objętości 44 stron po 8000 szt. + wkładka tematyczna (format druku A5 – druk kolorowy na papierze kredowym 150 g - do 2. edycje (wkładka do 2. Numerów/4) po 16 stron, nakład po 8000 szt.).
- 40 stron stanowi wkład merytoryczny, 4 strony to wkład reklamowy
- Oprawa zeszytowa - biuletyn + wkładka
- Projekt graficzny – we własnym zakresie Zamawiającego
- Technologia druku: offset
3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały w postaci plików przygotowanych do druku – format PDF
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  1.Oferent wskazuje termin, w jakim jest w stanie wykonać zlecenie od momentu otrzymania plików do momentu dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
  2.Termin realizacji pierwszego numeru Biuletynu to 26 czerwca 2020r.
 2. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 79823000-9, usługi drukowania i dostawy
 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy: a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadanie takich uprawnień; b) Dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
  2. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem potencjalnego Wykonawcy z postępowania (ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą).

VII. WYŁĄCZENIE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH Z ZAMAWIAJĄCYM Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Zamawiający informuje, że nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.

VIII.KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY
1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie VI i VII w oparciu o następujące kryteria wyboru: Ceny – 60% Czasu realizacji zadania – 20% Dotychczasowego doświadczenia w realizacji zadań/zleceń o podobnym zakresie i charakterze (dokumentem potwierdzającym są protokoły zdawczo-odbiorcze podobnych prac i/lub – w przypadku umów długoterminowych - referencje) – 20%
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów stanowiącą sumę podanych wyżej kryteriów, zgodnie ze wzorem: [punkty za kryterium „cena”] + [punkty za czas realizacji zlecenia]+ [punkty za doświadczenie w realizacji podobnych zleceń]
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji danych przedstawionych w ofercie.
4. W przypadku przekroczenia kwoty, jaką Zamawiający dysponuje na sfinansowanie zamówienia, dopuszcza się negocjację oferowanej ceny. W przypadku, gdy pomimo negocjacji strony nie doprowadzą do zawarcia umowy, zamówienie może zostać powierzone (po uprzednich negocjacjach) Wykonawcy, który złożył kolejną pod względem punktowym ofertę.
5. Oferty skrajne, rażąco odbiegające cenowo od ogólnie przyjętych stawek nie będą brane pod uwagę.

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄTermin związania ofertą to 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.
 2. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Remigiusz Stefaniak, wyłącznie drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (skany oryginałów) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.(w tytule maila proszę napisać: „druk Biuletynu oferta”), faksem na nr: 75 75 23 183, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra do dnia 18.06.2020r. do godz. 15.30, wraz z załączoną kserokopią (skan) wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku przesyłki pocztą liczy się data wpływu.
  2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do 19.06.2020r. w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.kson.pl
  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.kson.pl

XII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XIII. UWAGI KOŃCOWE
1. Nie dopuszcza się możliwości powierzenia przez Wykonawcę zamówienia podwykonawcom.
2. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE PROSZĘ O PRZEDSTAWIENIE FORMULARZA OFERTY ORAZ FORMULARZA CENOWEGO OSOBNO NA: DRUK 4O STRON Z WKŁADEM MERYTORYCZNYM ORAZ NA DRUK 4 STRON REKLAMOWYCH
Do zapytania ofertowego dołączono:
- załącznik nr 1 Formularz oferty
- załącznik nr 2 Formularz cenowy (proszę załączyć do oferty)
- załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (proszę załączyć do oferty)
- załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (proszę załączyć do oferty)

03.06.2020 r.
Stanisław Schubert,
prezes KSON 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do złożenia zamówienia.