logo SIWW ostatni wtorek – 13 czerwca odbyło się IX Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku w Jeleniej Górze-organizacji o 8-letniej tradycji zrzeszającej 58 Członków, głównie osób z dysfunkcją wzroku.

Dokonano oceny minionej 4-letniej kadencji organów Stowarzyszenia bogatej w różnorodne inicjatywy i wydarzenia. Ożywiona dyskusja koncentrowała się nad udogodnieniem życia w mieście, a szczególnie takich elementów infrastruktury miejskiej jak komunikacja autobusowa, funkcjonowanie sygnalizacji na przejściach ulicznych czy też oznakowania wciąż istniejących w mieście barier.

Pozytywnie oceniono dokonania władz miasta w ostatnich latach.

Nadal – mówi Mirosława Jośko – występują problemy z zastosowaniem przyklęku nowoczesnych autobusów na przystankach, co już jest powszechną praktyką w wielu miastach kraju i Europy. Nadal wielu kierowców autobusów komunikacji miejskiej nie podjeżdża do zatoczek, przez co wsiadanie i wysiadanie inwalidom wzroku a także osobom starszym jest utrudnione.

Podkreślono również, że coraz więcej inwalidów wzroku można spotkać z kijkami Nordic Walking na trasach spacerowych naszego miasta. To dobry przykład aktywności. Obecnie testowany jest nowatorski system nawigacji „new eye” ułatwiający orientację przestrzenną osób niewidomych i słabowidzących.

Gościem zebrania była przedstawicielka Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Jeleniej Górze Pani Agata Rycyk, która zaprezentowała w trybie konsultacji propozycje formy list wyborczych, które będą zastosowane podczas następnych wyborów samorządowych i parlamentarnych. Zaprezentowane zostały dwie formy list, z których każda wyposażona jest w specjalne nakładki z alfabetem Braille’a. Zebrani opowiedzieli się za listami wyborczymi w postaci broszury.Zgłoszono ponadto potrzebę zastosowania większego i bardziej wyrazistego liternictwa druku, co ułatwi czytanie list wyborczych nie tylko inwalidom wzroku ale także seniorom.

Wybrano nowy Zarząd SIW, którego Prezesem został ponownie Stanisław Schubert, Wiceprezesem – Mirosława Jośko, Sekretarzem – Eugenia Bukat, Skarbnikiem – Alicja Osińska, Członkiem Zarządu – Krystyna Binias.

nominacja2x400Członek naszego Stowarzyszenia – mówi Mirosława Jośko – Ryszard Czosnyka został wybrany do składu Krajowej Rady Osób Niepełnosprawnych przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, co mamy nadzieję, wpłynie na decyzje ułatwiające życie osobom niepełnosprawnym.