5x400KSON w Jeleniej Górze od wielu lat prowadzi działalność informacyjną i wspierającą dla seniorów i osób niepełnosprawnych.

Realizację projektu PFRON-u „Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” gwarantują doradcy i specjaliści z zakresu prawa, psychologii, spraw socjalnych, dietetyki, zdrowego stylu życia. Zmiany przepisów prawnych (inflacja prawa) i różnorodność ich interpretacji wymagają stałego doskonalenia i aktualizacji wiedzy zarówno doradców pracujących przy projektach jak też wolontariuszy organizacji zrzeszonych w KSON. Okresowo przeto organizowane są szkolenia specjalistyczne z zakresu nowych regulacji prawnych w sprawach dotyczących możliwości pomocy przez wskazane instytucje seniorom i osobom niepełnosprawnym.

1x400W lutym br. odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe z przedstawicielami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze z paniami: Ewą Saran pracownikiem socjalnym Działu Pomocy Środowiskowej, Krystyną Krepsztul inspektorem Działu Rehabilitacji, Mariolą Lewicką starszym nadinspektorem Działu Świadczeń Rodzinnych oraz z przedstawicielką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Jeleniej Górze Panią Wandą Pawlik.

Najczęściej poruszane tematy podczas spotkania dotyczyły:

 • przyznawania pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym tj. zasiłków stałych, celowych na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, a także obliczanie dochodu osoby samotnie gospodarującej i osoby w rodzinie;
 • pomocy w postaci usług opiekuńczych, procedury ich przyznawania, aktualnej odpłatności za świadczone usługi oraz zakresu pomocy świadczonej przez opiekunki środowiskowe;
 • procedury kierowania do domów pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem typu domów oraz odpłatności za pobyt w DPS-ach;
 • zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym rehabilitacji zawodowej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
 • możliwości ubiegania się osób niepełnosprawnych o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu PFRON pn. „Aktywny Samorząd” w roku 2018;
 • finansowania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń opiekuńczych, tj. kto może być beneficjentem tych świadczeń, jakie musi być spełnione kryterium dochodowe na 1 osobę, jakie dochody wlicza się do dochodu rodziny, kto może się ubiegać o świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

2x400Wiele kontrowersji i wątpliwości zasygnalizowanych przez uczestników spotkania dotyczyło turnusów rehabilitacyjnych pozostających w dyspozycji MOPS-u. Najnowsze regulacje w tej sprawie zakładają preferencje dla osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo, co oznacza, że niepełnosprawni seniorzy z dofinansowania takiej formy rehabilitacji nie będą mogli skorzystać.

Zmieniają się również przepisy i kryteria dotyczące świadczeń z pomocy społecznej zarówno świadczeń pieniężnych jak też niepieniężnych oraz dochodów nieopodatkowanych , czyli dochodów zwolnionych z podatku dochodowego.

Przedstawiciel ZUS-u Pani Wanda Pawlik przekazała najnowsze informacje z zakresu waloryzacji świadczeń, zmian w przyznawaniu renty oraz rehabilitacji leczniczej.

Waloryzacja świadczeń

Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej 28 lutego 2018 roku przez wskaźnik waloryzacji wynoszący 102,98 %.

Kwoty najniższych świadczeń wynoszą:

 • emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna - 1029,80 zł;
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 772,35 zł;
 • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa – 1235,76 zł;
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 926,82 zł;
 • renta socjalna – 865,o3 zł.

3x400Zmiany w przyznawaniu renty

Od 1 grudnia 2017 roku prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje tylko takiej osobie, która nie ma ustalonego prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub nie spełnia warunków do jej uzyskania. Nowe zasady dotyczą wniosków o rentę z tytułu niezdolności do pracy zgłoszonych od 1 grudnia 2017 roku.

Za emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie uważa się emerytury pomostowej oraz nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Oznacza to, że ZUS nie przyzna renty z tytułu niezdolności do pracy, jeśli jest już ustalone prawo do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, albo spełnia się warunki do jej uzyskania.

Od 1 grudnia 2017 roku wprowadzono przepis, zgodnie z którym prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy ustaje z dniem, od którego została przyznana emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Rehabilitacja lecznicza

Z rehabilitacji leczniczej można skorzystać, jeśli jest się zagrożonym utratą zdolności do pracy. Musi jednak istnieć szansa, że ją odzyskamy po rehabilitacji. Dodatkowo musi być spełniony jeden z poniższych warunków:

 • jesteś ubezpieczony w ZUS (pracujesz zawodowo),
 • pobierasz zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,
 • pobierasz rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

6x400Orzeczenie w sprawie rehabilitacji wydaje lekarz orzecznik ZUS na wniosek lekarza leczącego bądź podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, jak starasz się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy:

 • po przeprowadzeniu badania lub
 • w oparciu o zgromadzoną dokumentację leczenia.

Rehabilitacja trwa 24 dni, ale może zostać wydłużona lub skrócona. Decyduje o tym ordynator ośrodka rehabilitacyjnego.

W czasie 2-godzinnej ożywionej dyskusji uczestnicy spotkania uzyskali wyczerpujące i autorytatywne odpowiedzi na wiele nurtujących zapytań i wątpliwości.

Profesjonalizm zaprezentowany przez specjalistów z MOPS-u i ZUS-u podczas spotkania, gotowość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem to znakomita forma edukacji ustawicznej dla każdego. Szkolenie było niezwykle praktyczne w procesie doskonalenia jakości usług informacyjnych świadczonych przez wolontariuszy i pracowników projektowych KSON.

Wszelkich informacji w powyższych sprawach - telefonicznie lub osobiście – udzielają pracownicy:
MOPS tel. 75 75 23 951, 75 64 67 002, 75 75 24 657, 75 64 78 578 ZUS dla telefonów stacjonarnych 801 400 987 dla telefonów komórkowych (22) 560 16 00
KSON tel. 75 752 42 54, 75 752 31 83, bezpłatna infolinia 800 700  025.