Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Rzecz­nik Praw Oby­wa­tel­skich inter­we­niu­je w spra­wie „nie­przy­ja­znych dla nie­peł­no­spraw­nych wind w wieżowcach”

Przed­sta­wi­ciel­ka Biu­ra Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich do spraw Rów­ne­go Trak­to­wa­nia zwró­ci­ła się do Han­ny Jaś­kie­wicz, Powia­to­we­go Inspek­to­ra Nad­zo­ru Budow­la­ne­go dla Powia­tu Grodz­kie­go Jele­nia Góra z pismem doty­czą­cym „nie­przy­ja­znych wind”. Poni­żej publi­ku­je­my treść.

„Sza­now­na Pani Inspektor!

Rzecz­nik Praw Oby­wa­tel­skich pro­wa­dzi postę­po­wa­nie wyja­śnia­ją­ce w spra­wie wnio­sku doty­czą­ce­go pro­wa­dzo­ne­go przed tutej­szym orga­nem postę­po­wa­nia w spra­wie robót budow­la­nych pole­ga­ją­cych na wymia­nie dwóch wind oso­bo­wych w ist­nie­ją­cym budyn­ku wie­lo­ro­dzin­nym przy ul. Różyc­kie­go 14 w Jele­niej Górze.

Z infor­ma­cji, któ­ry­mi dys­po­nu­je Rzecz­nik Praw Oby­wa­tel­skich wyni­ka, że uwzględ­nia­jąc treść wyro­ku Woje­wódz­kie­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go we Wro­cła­wiu z 20 wrze­śnia 2022 r. (sygn. akt: II SA/Wr 182/22) Dol­no­ślą­ski Woje­wódz­ki Inspek­tor Nad­zo­ru Budow­la­ne­go w dniu 11 stycz­nia 2023 r. wydał decy­zję nr 32/2023, uchy­la­ją­cą decy­zję Powia­to­we­go Inspek­to­ra Nad­zo­ru Budow­la­ne­go Powia­tu Grodz­kie­go Jele­nia Góra nr 52/21 z 10 listo­pa­da 2021 r. w cało­ści i prze­ka­zał spra­wę do ponow­ne­go rozpoznania.

Mając na uwa­dze powyż­sze, dzia­ła­jąc z upo­waż­nie­nia Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich na pod­sta­wie art. 13 ust. 1 pkt 2 usta­wy z 15 lip­ca 1987 r. o Rzecz­ni­ku Praw Oby­wa­tel­skich (Dz.U. z 2023 r. poz. 1058, t.j.), zwra­cam się do Pani Inspek­tor z uprzej­mą proś­bą o udzie­le­nie wyja­śnień w niniej­szej spra­wie. W szcze­gól­no­ści pro­szę o poin­for­mo­wa­nie, czy wska­za­ne wyżej postę­po­wa­nie zosta­ło zakoń­czo­ne, a jeśli tak – będę zobo­wią­za­na za udo­stęp­nie­nie kopii roz­strzy­gnię­cia wyda­ne­go w sprawie.”

Łączę wyra­zy szacunku

Anna Miko­łaj­czyk

Zastęp­ca Dyrek­to­ra Zespo­łu do spraw Rów­ne­go Traktowania

Biu­ra Rzecz­ni­ka Praw Obywatelskich

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds