Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kole­je Dol­no­ślą­skie ape­lu­ją: włącz­my Towa­ro­wą Obwod­ni­cę Wro­cła­wia do ruchu pasażerskiego

Dol­no­ślą­ski prze­woź­nik ma plan na upłyn­nie­nie ruchu kole­jo­we­go we Wro­cła­wiu. Do aktu­al­nej siat­ki połą­czeń mia­ła­by zostać włą­czo­na magi­stra­la towa­ro­wa, któ­ra jest obec­nie wyko­rzy­sty­wa­na wyłącz­nie do prze­wo­zu towa­rów, ale nie pasa­że­rów. Według zarzą­du Kolei Dol­no­ślą­skich jest funk­cje mogły­by zostać roz­sze­rzo­ne. Roz­wią­za­nie popie­ra Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Dolnośląskiego.
Magi­stra­la towa­ro­wa zosta­ła uru­cho­mio­na jesz­cze pod koniec XIX wie­ku. Połą­czy­ła wte­dy dwie sta­cje – Wro­cław Bro­chów i Wro­cław Gądów. Od ponad 120 lat jest ona wyko­rzy­sty­wa­na wyłącz­nie do prze­wo­zu towarów.
– Wro­cław nie jest tym samym mia­stem, któ­rym był pod koniec XIX wie­ku. Zmie­ni­ły się nie tyl­ko moż­li­wo­ści prze­wo­zu towa­rów, ale przede wszyst­kim licz­ba samo­cho­dów na uli­cach. Jeśli chce­my prze­ko­nać miesz­kań­ców do wybra­nia kolei, jako pre­fe­ro­wa­ne­go środ­ka trans­por­tu, musi­my dosto­so­wać siat­kę połą­czeń do potrzeb XXI wie­ku – mówi Tymo­te­usz Myr­da, czło­nek zarzą­du Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go, odpo­wie­dzial­ny mię­dzy inny­mi za kolej.
Dosto­so­wa­nie Towa­ro­wej Obwod­ni­cy Wro­cła­wia do ruchu pasa­żer­skie­go jest moż­li­we do reali­za­cji. Wyma­ga­ła­by jedy­nie nie­wiel­kiej moder­ni­za­cji torów i dobu­do­wa­nia przy­stan­ków na obec­nej magi­stra­li towa­ro­wej. Jeśli pero­ny powsta­ły­by na zewnętrz­nych kra­wę­dziach torów, nie wpły­nę­ło­by to na bez­pie­czeń­stwo moż­li­wo­ści pro­wa­dze­nia ruchu kolejowego.
– Liczy­my na to, że PKP PLK, czy­li zarząd­ca infra­struk­tu­ry, po któ­re­go stro­nie leża­ły­by inwe­sty­cje w nowe przy­stan­ki, pozy­tyw­nie odnie­sie się do nasze­go pla­nu. Za sto­sun­ko­wo nie­wiel­kie pie­nią­dze jeste­śmy w sta­nie dosto­so­wać już ist­nie­ją­ce tory do wciąż rosną­cych potrzeb miesz­kań­ców i utwo­rzyć kole­jo­wą auto­stra­dę w cen­trum mia­sta – mówi Damian Sta­wi­kow­ski, pre­zes Kolei Dolnośląskich.
Magi­stra­lą towa­ro­wą mogły­by kur­so­wać pocią­gi oso­bo­we wjeż­dża­ją­ce na Dwo­rzec PKP Wro­cław Głów­ny z kie­run­ków Legni­cy, Woło­wa czy Oleśnicy.
– Dzię­ki połą­cze­niu funk­cjo­nu­ją­cych już sta­cji wytwo­rzył­by się efekt syner­gii. Wystar­czy jedy­nie dosto­so­wać ist­nie­ją­cą infra­struk­tu­rę do wyma­gań trans­por­tu pasa­żer­skie­go. Przy­po­mnę, że w cią­gu ostat­nich 20 lat pra­wie trzy­krot­nie zwięk­szył się ruch kole­jo­wy we Wro­cła­wiu. Ape­lu­je­my gorą­co do roz­wa­że­nia tego roz­wią­za­nia rów­nież na moż­li­wość pokie­ro­wa­nia magi­stra­lą towa­ro­wą ruchu objaz­do­we­go, w wypad­ku prac remon­to­wych na sie­ci kole­jo­wej – mówi Woj­ciech Zda­now­ski, wice­pre­zes Kolei Dolnośląskich.
Krzysz­tof Maj, czło­nek zarzą­du woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go doda­je: – Włą­cze­nie magi­stra­li towa­ro­wej do ruchu pasa­żer­skie­go pozwo­li­ło­by szyb­ciej prze­miesz­czać się po Wro­cła­wiu nie tyl­ko miesz­kań­com mia­sta, ale tak­że resz­cie Dol­no­ślą­za­ków. Dzię­ki niej, oso­by pra­cu­ją­ce w sto­li­cy regio­nu mogły­by doje­chać do biu­ra szyb­ciej i kom­for­to­wo. Samo­chód został­by w domu, bo nie był­by potrze­by. Im wię­cej osób korzy­sta z kolei, tym mniej aut jest na uli­cach, a co za tym idzie, zmniej­sza­ją się korki.
Kolej regio­nal­na na Dol­nym Ślą­sku oce­nia­na jest jako naj­lep­sza w Pol­sce. I to, co war­to zazna­czyć, zda­niem samych podróż­nych, któ­rzy wzię­li udział w son­dach Sto­wa­rzy­sze­nia Eko­no­mi­ki Trans­por­tu. Same Kole­je Dol­no­ślą­skie poko­nu­ją po torach ponad 12 mln km rocz­nie, a na ich pokła­dach 2023 roku podró­żo­wa­ło ponad 19 milio­nów pasażerów.
Bar­tło­miej Rodak
rzecz­nik pra­so­wy KD