Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

New­slet­ter Mia­sta Jele­nia Góra, Infor­ma­tor Week­en­do­wy 09.02–11.02.2024

New­slet­ter Mia­sta
Jele­nia Góra

Naj­now­sze Wiadomości

Seks dla opornych

Ali­ce i Hen­ry, mał­żeń­stwo z dwu­dzie­sto­pię­cio­let­nim sta­żem,
spę­dza week­end w naj­mod­niej­szym w mie­ście, eks­klu­zyw­nym hote­lu
„L”. Pra­gną odna­leźć utra­co­ną z cza­sem daw­ną namięt­ność.
Ma im w tym pomóc wykra­dzio­ny przez Ali­ce z biblio­te­ki pod­ręcz­nik
„Seks dla opor­nych”. Czy rady zawar­te w książ­ce pozwo­lą naszym
boha­te­rom ponow­nie zbli­żyć się do sie­bie i ugrun­to­wać trwa­łość
związ­ku? Odna­leźć na nowo szczę­ście w mał­żeń­skim poży­ciu? Na
te pyta­nia znaj­dzie­cie Pań­stwo odpo­wiedź oglą­da­jąc sztu­kę
kana­dyj­skiej autor­ki Miche­le Riml „Seks dla opor­nych”, któ­ra
oprócz wspa­nia­le nakre­ślo­nych kome­dio­wych scen z życia
mał­żeń­skie­go, pro­po­nu­je rów­nież odro­bi­nę reflek­sji o natu­rze
miło­ści i nie­uchron­no­ści przemijania.

[1]

Baśnio­we podró­że po kul­tu­rze – Kar­na­wał w Kra­inie Czarów

W lutym zapra­sza­my gorą­co na wyjąt­ko­wy kar­na­wał w Kra­inie Cza­rów!
Do sza­lo­nej zaba­wy porwie Was Ali­cja, Kró­lo­wa Kier, Zwa­rio­wa­ny
Kape­lusz­nik i Bia­ły Kró­lik. Razem wybie­rze­my się do nie­sa­mo­wi­tej
kra­iny, w któ­rej cze­ka na nas wyścig gąsie­nic, obłą­ka­na her­bat­ka
z zagad­ka­mi u Kape­lusz­ni­ka, świę­to­wa­nie dnia nie­uro­dzin czy gra w
kro­kie­ta różo­wy­mi flamingami.

Nauczy­my się też dwor­skich manier, żeby nie roz­zło­ścić Kró­lo­wej
Kier, razem z Ali­cją spró­bu­je­my zacza­ro­wa­nych cia­ste­czek i ruszy­my w
pogoń za Bia­łym Kró­li­kiem. Na warsz­ta­tach zro­bi­my zwa­rio­wa­ne
imbry­ki – koniecz­nie przy­nie­ście do tego swo­je sza­lo­ne zdję­cie
wydru­ko­wa­ne w for­ma­cie 10×15!

Zachę­ca­my dzie­ci i rodzi­ców do prze­bra­nia się za posta­cie wprost z
Kra­iny Cza­rów! Szy­ku­je się nie­za­po­mnia­na zaba­wa karnawałowa!

[2]

Leśne przy­go­dy Tymo­te­usza Rymcimci

“Leśne przy­go­dy Tymo­te­usza Rym­cim­ci” to dru­ga część pery­pe­tii
ulu­bień­ca dzie­cię­cej widow­ni, wymy­ślo­ne­go przed laty przez Jana
Wil­kow­skie­go, sym­pa­tycz­ne­go misia — Tymoteusza.

Tym razem wybie­rze­my się z Tym­kiem na grzy­bo­bra­nie do lasu, gdzie na
nasze­go boha­te­ra cze­ka wie­le nie­spo­dzia­nek. Oczy­wi­ście w
przed­sta­wie­niu nie może zabrak­nąć zna­ne­go już dzie­ciom chy­tre­go
lisa, tym razem w roli myśli­we­go. W odpo­wied­nim momen­cie poja­wi się
rów­nież nie­co sta­ro­świec­ki, ale jak zawsze opie­kuń­czy tato
niedź­wiedź. Teatral­ny serial autor­stwa jed­ne­go z naj­zna­ko­mit­szych
pol­skich lal­ka­rzy na sta­łe wszedł do reper­tu­aru teatrów lal­ko­wych
cie­sząc się od lat nie­słab­ną­cą popu­lar­no­ścią. Lite­rac­ka i
teatral­na atrak­cyj­ność histo­rii o Tymo­te­uszu, połą­czo­na z
łagod­ną daw­ką dydak­ty­zmu, pla­sty­ka odpo­wia­da­ją­ca dzie­cię­cej
wraż­li­wo­ści powo­du­ją, że kolej­na pre­mie­ra Sce­ny Ani­ma­cji na pew­no
spo­tka się z gorą­cym przy­ję­ciem naj­młod­szej publiczności.

[3]

KALEN­DARZ IMPREZ I WYDARZEŃ

[4]

[5]

Urząd Mia­sta Jele­nia Góra nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za zmia­ny w
reper­tu­arze lub ter­mi­nach imprez, któ­re wyni­ka­ją z przy­czyn
leżą­cych po stro­nie organizatorów.

[6]
[7]

Rezy­gna­cja z sub­skryp­cji link Rezygnuję

Jeśli podo­ba się Pań­stwu nasz nowy new­slet­ter to daj­cie nam znać
na kalendarz@jeleniagora.pl

[8]

[9]

[10]

Jerzy Łuż­niak

_Prezydent Mia­sta Jele­niej Góry_

ul. Plac Ratu­szo­wy 58 tel. 75 75 46 103
ema­il: sekretariat@jeleniagora.pl

[11]

Links:
——
[1] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/3121/Seks-dla-opornych
[2] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/3149/Basniowe-podroze-po-kulturze-Karnawal-w-Krainie-Czarow
[3] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/3177/Lesne-przygody-Tymoteusza-Rymcimci
[4] https://imprezy.jeleniagora.pl/
[5] https://miasto.jeleniagora.pl/sites/default/files/2023%20informator%20weekendowy%2009–11.02.24.pdf
[6] https://www.facebook.com/MiastoJeleniaGora
[7] https://www.instagram.com/miasto_jelenia_gora/
[8] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/143/ogloszenia-prezydenta
[9] http://bip.jeleniagora.pl/zarzadzenia/19
[10] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/98/obwieszczenia-prezydenta
[11] https://www.facebook.com/JerzyLuzniak2018