Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapro­sze­nie na wernisaż

Wice­pre­zes TK
Witold Szczu­dłow­ski

Mam przy­jem­ność zapro­sić na wer­ni­saż wysta­wy kolek­cji
kra­jo­znaw­czych
pt. “Przy­nie­sio­ne w ple­ca­ku”, któ­ry odbę­dzie się w dniu 6 grud­nia
2023 r. o godz. 12:00 w Archi­wum Pań­stwo­wym
w Jele­niej Górze przy ul. Płk. Wacła­wa Kazi­mier­skie­go 3.
Wysta­wa będzie czyn­na w okre­sie od 6 grud­nia 2023r. do 31 stycz­nia
2024r.