Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapro­sze­nie na Galę Jubi­le­uszo­wą oraz Kon­fe­ren­cję Nauko­wą BRPO

Rzecz­nik Praw Oby­wa­tel­skich zapra­sza na Galę z oka­zji Jubi­le­uszu
35-lecia Urzę­du Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich oraz wrę­cze­nia dorocz­nej
Nagro­dy Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich im. Paw­ła Włod­ko­wi­ca, któ­ra
odbę­dzie się 8 grud­nia 2023 r. o godzi­nie 18.00 w Sali Kolum­no­wej
Hote­lu Bellotto.

Kapi­tu­ła Nagro­dy posta­no­wi­ła uho­no­ro­wać Pol­skie Forum Osób z
Nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi.

Pol­skie Forum Osób z Nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi (PFON) sta­no­wi wyjąt­ko­wą
ini­cja­ty­wę spo­łecz­ną, ist­nie­ją­cą od 2003 roku. To nie­zwy­kle
trwa­ła, sku­tecz­na orga­ni­za­cja, peł­nią­ca rolę zjed­no­czo­nej
repre­zen­ta­cji spo­łecz­no­ści osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi w Pol­sce.
PFON prze­trwał licz­ne wyzwa­nia, w tym kry­zy­sy eko­no­micz­ne i zmia­ny
poli­tycz­ne, utrzy­mu­jąc spój­ność i kon­se­kwen­cję w swo­ich
dzia­ła­niach.

To przy­kład jed­no­ści ponad podzia­ła­mi, pro­pa­gu­ją­cy demo­kra­tycz­ne
war­to­ści i bro­nią­cy fun­da­men­tal­nych praw. Feno­men PFON pole­ga na
mądrej samo­or­ga­ni­za­cji, sta­no­wią­cej inspi­ra­cję dla innych
spo­łecz­no­ści. Orga­ni­za­cja jest dosko­na­łym przy­kła­dem, jak sku­tecz­nie
łączyć inte­re­sy, uni­kać anta­go­ni­zmów oraz budo­wać auto­ry­tet i
empa­tię.

Od 2004 roku PFON peł­ni aktyw­ną rolę w Euro­pej­skim Forum Osób z
Nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, anga­żu­jąc się w kształ­to­wa­nie poli­ty­ki Unii
Euro­pej­skiej doty­czą­cej nie­peł­no­spraw­no­ści. Ponad­to, reali­zu­je
pro­jek­ty zgod­nie z posta­no­wie­nia­mi Kon­wen­cji ONZ o pra­wach osób
nie­peł­no­spraw­nych. Dodat­ko­wo, podej­mu­je dzia­ła­nia na rzecz osób z
nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi z Ukra­iny w kon­tek­ście kon­flik­tu zbroj­ne­go w
tym kra­ju.

Pro­gram wydarzenia:

18.00 Otwar­cie — prof. Mar­cin Wią­cek, Rzecz­nik Praw Obywatelskich

18.10 Wystą­pie­nia okolicznościowe

18.30 Lau­da­cja na rzecz lau­re­ata Nagrody

18.40 Wrę­cze­nie Nagro­dy Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich im. Paw­ła
Włod­ko­wi­ca

18.45 Wystą­pie­nie przed­sta­wi­cie­li laureata

19.10 Występ artystyczny

19.30 Poczę­stu­nek

Korzy­sta­jąc z oka­zji, pra­gnie­my prze­ka­zać zapro­sze­nie na Kon­fe­ren­cję
Nauko­wą pt. „W stro­nę rów­nych szans — 35 lat urzę­du Rzecz­ni­ka Praw
Oby­wa­tel­skich”.

Wyda­rze­nie będzie oka­zją do przy­po­mnie­nia oko­licz­no­ści powsta­nia i
dzia­łal­no­ści urzę­du Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich, wymia­ny
doświad­czeń o prze­mia­nach doty­czą­cych ochro­ny praw czło­wie­ka w
poszcze­gól­nych kaden­cjach na prze­strze­ni lat, a tak­że o wyzwa­niach, z
któ­ry­mi nie­zmien­nie mie­rzą się oso­by spra­wu­ją­ce ten urząd.

W gro­nie naukow­ców i auto­ry­te­tów w dzie­dzi­nie ochro­ny praw czło­wie­ka,
poroz­ma­wia­my na temat praw osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi oraz osób
star­szych, praw osób osa­dzo­nych, praw przed­sta­wi­cie­li mniej­szo­ści oraz
praw kon­su­menc­kich. W ramach pane­li, zosta­ną przed­sta­wio­ne węzło­we
pro­ble­my zwią­za­ne z poszcze­gól­ny­mi sfe­ra­mi praw i wol­no­ści
czło­wie­ka. Będzie­my dys­ku­to­wać o pro­ble­mach dotych­cza­so­wych, ale też
o wyzwa­niach na przy­szłość, w obli­czu zmie­nia­ją­cych się realiów
spo­łecz­nych.

Kon­fe­ren­cja odbę­dzie się 8 grud­nia 2023 r. w godz. 9:00 — 16:30 w
Hote­lu Bel­lot­to przy ul. Sena­tor­skiej 13/15 w War­sza­wie. Szcze­gó­ło­wy
pro­gram wyda­rze­nia dostęp­ny jest pod lin­kiem: Pro­gram kon­fe­ren­cji [2].

Ze wzglę­du na ogra­ni­czo­ną licz­bę miejsc, pro­si­my o potwier­dze­nie
przy­by­cia poprzez reje­stra­cję za pomo­cą for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go
[3].

Zasa­dy prze­twa­rza­nia danych:

Dys­po­nu­je­my Pań­stwa dany­mi oso­bo­wy­mi, ponie­waż pozy­ska­li­śmy je ze
źró­deł publicz­nie dostęp­nych, w wyni­ku wie­lo­let­niej współ­pra­cy lub
z ini­cja­ty­wy zna­nych Pań­stwu osób, np. zgła­sza­ją­cych Pań­stwa
zasłu­gi.
Admi­ni­stra­to­rem Pań­stwa danych oso­bo­wych jest RPO z sie­dzi­bą przy Al.
Soli­dar­no­ści 77 w War­sza­wie, tel.: +48 22 55 17 700, INFO­LI­NIA +48 800
676 676. Dane adre­so­we wyko­rzy­sta­ne zosta­ną wyłącz­nie do prze­sła­nia
infor­ma­cji zwią­za­nych z orga­ni­za­cją wyda­rze­nia, a prze­twa­rza­ne są na
pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. e RODO do cza­su zło­że­nia sprze­ci­wu w
zakre­sie dal­sze­go ich przetwarzania.

O ile to nie­zbęd­ne, w ogra­ni­czo­nym zakre­sie dostęp do danych mogą
mieć pod­mio­ty, z któ­ry­mi współ­pra­cu­je RPO, wyłącz­nie jed­nak na
pod­sta­wie udo­ku­men­to­wa­ne­go pole­ce­nia i usta­lo­nych zasad, np. pra­cow­ni­kom
i współ­pra­cow­ni­kom RPO, pod­mio­tom obsłu­gu­ją­cym sys­te­my
tele­in­for­ma­tycz­ne, świad­czą­cym dzia­łal­ność pocz­to­wą, a tak­że
umo­co­wa­nym pod­mio­tom na pod­sta­wie prze­pi­sów pra­wa, np. Poli­cji.. Nie
prze­ka­zu­je­my Pana/Pani danych poza teren Euro­pej­skie­go Obsza­ru
Gospo­dar­cze­go z zastrze­że­niem ponadna­ro­do­we­go cha­rak­te­ru prze­pły­wu
danych w ramach świad­cze­nia na rzecz RPO usług przez Micro­soft. W tych
wyjąt­ko­wych sytu­acjach prze­ka­zy­wa­nie danych odby­wa się na pod­sta­wie
zatwier­dzo­nych przez Komi­sję Euro­pej­ską instru­men­tów praw­nych oraz
wdro­żo­nych przez RPO zabez­pie­czeń dodat­ko­wych. Pań­stwa dane oso­bo­we
nie będą pod­le­ga­ły zauto­ma­ty­zo­wa­ne­mu podej­mo­wa­niu decy­zji, w tym w
for­mie profilowania

W każ­dej chwi­li mogą Pań­stwo wyma­gać spro­sto­wa­nia swo­ich danych
oso­bo­wych, ich usu­nię­cia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia oraz dostę­pu do
nich, na zasa­dach okre­ślo­nych w RODO, wystar­czy napi­sać na adres:
konferencje-brpo@brpo.gov.pl Mogą Pań­stwo rów­nież zło­żyć skar­gę
do Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych (Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych
Oso­bo­wych, ul. Staw­ki 2, 00- 93 War­sza­wa) lub sko­rzy­stać z ochro­ny
praw­nej przed wła­ści­wym sądem, jeże­li dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne są
nie­pra­wi­dło­wo.

W Biu­rze RPO wyzna­czo­ny został Inspek­tor Ochro­ny Danych, z któ­rym
moż­na skon­tak­to­wać się listow­nie na adres Biu­ra lub elek­tro­nicz­nie na
adres: inspektorochronydanych@brpo.gov.pl

Z wyra­za­mi szacunku

Zespół ds. Pre­zy­dial­nych i Współ­pra­cy Międzynarodowej

Biu­ro +48 55 17 944

Biu­ro Rzecz­ni­ka Praw Obywatelskich

al. Soli­dar­no­ści 77, 00–090 Warszawa

tel. +48 22 55 17 700

INFO­LI­NIA +48 800 676 676

https://bip.brpo.gov.pl [4]