Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Spo­tka­nie z 8 listopada

Na dzi­siej­szym  spo­tka­niu gości­li­śmy Panią Ewe­li­nę Wój­cik — Dyrek­tor Powia­to­we­go Cen­trum Pomo­cy Rodzi­nie oraz Panią Ewę Saran ‑pra­cow­nik socjal­ny i panią Kry­sty­nę Krepsz­tul — Inspek­tor Miej­skie­go Ośrod­ka Pomo­cy Społecznej.

Spo­tka­nie roz­po­czę­ło się od wrę­cze­nia Pani Ewe­li­nie Wój­cik Krysz­ta­ło­we­go Dzwon­ka jako Amba­sa­do­ra Ludzi Otwar­tych Serc. 

Następ­nie dowie­dzie­li­śmy się jaka jest rola PCPR, a jaka MOPS, róż­ni­ca pole­ga w zasa­dzie na tym, że PCPR reali­zu­je zada­nia dla Powia­tu i Gmin, nato­miast MOPS dla mia­sta. Zakres dzia­łal­no­ści w zasa­dzie jest podob­ny, pole­ga­ją­cy na wspie­ra­niu i opie­ce osób potrze­bu­ją­cych i nie­peł­no­spraw­nych. Panie przed­sta­wi­ły nam spo­sób w jaki pozy­sku­ją pie­nią­dze na reali­za­cję i dofi­nan­so­wa­nia róż­nych projektów.

Jest to reali­zo­wa­ne na zasa­dzie algo­ryt­mu, czy­li w bar­dzo wiel­kim skró­cie jest to sto­su­nek ilo­ści osób potrze­bu­ją­cych do ilo­ści mieszkańców.

Zgro­ma­dzo­ne fun­du­sze są roz­dzie­la­ne na pod­sta­wie zło­żo­nych  wnio­sków i speł­nie­nia odpo­wied­nich warun­ków umoż­li­wia­ją­cych uzy­ska­nie wsparcia. 

Z fun­du­szu reha­bi­li­ta­cji są moż­li­we dofi­nan­so­wa­nia tur­nu­sów reha­bi­li­ta­cyj­nych, zaku­pu spe­cja­li­stycz­ne­go sprzę­tu, reali­za­cja likwi­da­cji barier archi­tek­to­nicz­nych dla osób z niepełnosprawnością.

Dodat­ko­wo są też dofi­nan­so­wy­wa­ne róż­ne pro­jek­ty na reali­za­cję pro­gra­mów inte­gra­cyj­nych i kulturalnych.

Zosta­ły też przed­sta­wio­ne zesta­wie­nia wnio­sków zło­żo­nych do wnio­sków zre­ali­zo­wa­nych, oczy­wi­ście zło­żo­nych dwa razy wię­cej, powo­dem jak zawsze, brak odpo­wied­niej ilo­ści funduszy.

Spo­tka­nie bar­dzo inte­re­su­ją­ce o czym świad­czy­ły zada­wa­ne pyta­nia doty­czą­ce róż­nych aspek­tów doty­czą­cych zarów­no nasze­go życia jak ewen­tu­al­nej moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z pomo­cy tych Ośrodków.

Ryszard Buziuk