Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

XI Posie­dze­nie Rady Dostępności

W Jele­niej Górze odby­ło się XI Posie­dze­nie Rady Dostęp­no­ści. Przed­sta­wi­cie­le władz rzą­do­wych i samo­rzą­do­wych, śro­do­wisk osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, eks­per­ci z Mini­ster­stwa Fun­du­szy i Poli­ty­ki Regio­nal­nej roz­ma­wia­li o postę­pach we wdra­ża­niu usta­wy o zapew­nie­niu dostęp­no­ści i Pro­gra­mu Dostęp­ność Plus. Posie­dze­nie Rady popro­wa­dzi­ła prze­wod­ni­czą­ca Rady, wice­mi­ni­ster fun­du­szy i poli­ty­ki regio­nal­nej Mał­go­rza­ta Jarosińska-Jedynak.

Obec­ni byli tak­że przed­sta­wi­cie­le Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze.

W podzię­ko­wa­niu za dzia­ła­nia na rzecz osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, wice­mi­ni­ster fun­du­szy i poli­ty­ki regio­nal­nej Mał­go­rza­ta Jaro­siń­ska-Jedy­nak oraz zastęp­ca dyrek­to­ra Depar­ta­men­tu Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go MFIPR Prze­my­sław Her­man, otrzy­ma­li z rąk pre­ze­sa Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych Sta­ni­sła­wa Schu­ber­ta pamiąt­ko­we statuetki.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds