Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

KSO­Na­lia część dalsza

Dzi­siaj na Jaś­ko­wej Pola­nie obcho­dzi­li­śmy po raz 22, dru­gą część ‘kso­na­liów”, to jest świę­ta Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku osób Nie­peł­no­spraw­nych. Tym razem pod­su­mo­wa­li­śmy to co uda­ło się zro­bić na tere­nie Powia­tu Karkonoskiego.

A było tego dużo, bo wia­do­mą jest rze­czą, że los star­szych i nie­peł­no­spraw­nych miesz­kań­ców pod­kar­ko­no­skich wsi, jest o wie­le cięż­szy niż miesz­kań­ców mia­sta. Dopi­sa­li Goście, a czte­rem oso­bom wyjąt­ko­wo zasłu­żo­nym dla sej­mi­ku i śro­do­wi­ska, wrę­czy­li­śmy dzwon­ki krysz­ta­ło­we i tytu­ły “Amba­sa­do­rów Ludzi Otwar­tych Serc”. Otrzy­ma­li je , Ire­na Szy­dłow­ska, Pre­ze­ska Kar­ko­no­skiej Aka­de­mii Aktyw­nych Senio­rów, Marek Obrę­bal­ski Wice­prze­wod­ni­czą­cy Sej­mi­ku Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go i Ceza­ry Przy­byl­ski, Mar­sza­łek Województwa.

Czwar­ty tytuł Amba­sa­do­ra, otrzy­ma­ła Dyrek­tor Ewe­li­na Wój­cik z Powia­to­we­go Cen­trum Pomo­cy Rodzi­nie ale nie­ste­ty na uro­czy­sto­ści nie była. Bar­dzo dzię­ku­je­my Wszyst­kim, któ­rzy nam przy tej uro­czy­sto­ści pomo­gli obsłu­gu­jąc bar­dzo smacz­nie zasta­wio­ne stoły!

Potem były oczy­wi­ście balety.