Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

OGŁO­SZE­NIE O PRACĘ

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze zatrud­ni pra­cow­ni­ka biu­ro­we­go do pro­wa­dze­nia projektów.

Twój zakres obowiązków

 • zapew­nie­nie spraw­ne­go i pro­fe­sjo­nal­ne­go pro­wa­dze­nia biura;
 • przy­go­to­wa­nie doku­men­tów, pism, kore­spon­den­cji oraz zesta­wień i mate­ria­łów na potrze­by biura;
 • pro­wa­dze­nie kalen­da­rza spo­tkań oraz pomoc w ich organizowaniu;
 • obsłu­ga urzą­dzeń biurowych;
 • wspar­cie współ­pra­cow­ni­ków tj. koor­dy­na­to­rzy pro­jek­tów oraz per­so­nel mery­to­rycz­ny w reali­za­cji bie­żą­cych zadań.

Nasze wyma­ga­nia

 • wykształ­ce­nie min. średnie;
 • co naj­mniej rok doświad­cze­nia zawo­do­we­go na sta­no­wi­sku administracyjno-biurowym;
 • spraw­na obsłu­ga urzą­dzeń biu­ro­wych, kom­pu­te­ra oraz pro­gra­mów (pakiet MS Offi­ce — waru­nek niezbędny);
 • wyso­kie umie­jęt­no­ści orga­ni­za­cyj­ne, punk­tu­al­ność, odpo­wie­dzial­ność, komu­ni­ka­tyw­ność, wyso­ka kul­tu­ra oso­bi­sta, umie­jęt­ność pra­cy w zespole;
 • mile widzia­ne doświad­cze­nie w reali­za­cji pro­jek­tów finan­so­wa­nych ze środ­ków zewnętrz­nych (np. EFS, PRFON, inne).

To ofe­ru­je­my

 • wypo­sa­że­nie pra­cow­ni­ka w narzę­dzia pracy;
 • wyna­gro­dze­nie ade­kwat­ne do doświad­cze­nia zawo­do­we­go oraz umiejętności;
 • pra­cę w peł­nym wymia­rze godzin;
 • zatrud­nie­nie w opar­ciu o umo­wę cywil­no­praw­ną, ewen­tu­al­nie umo­wę o pracę.

CV wraz z Listem moty­wa­cyj­nym moż­na dostar­czyć do sie­dzi­by KSON od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 10–16 lub mailo­wo na biuro@kson.pl. Wię­cej infor­ma­cji pod nume­rem 757524254

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds