Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

INFOR­MA­CJA O TUR­NIE­JACH OGÓL­NO­POL­SKICH ORGA­NI­ZO­WA­NYCH W 2023 ROKU.

INFOR­MA­CJA O TUR­NIE­JACH OGÓL­NO­POL­SKICH ORGA­NI­ZO­WA­NYCH W 2023 ROKU.

Prze­my­ski Klub Spor­tu i Rekre­acji Nie­wi­do­mych i Sła­bo­wi­dzą­cych
„Pod­kar­pa­cie” w 2023 roku pla­nu­je orga­ni­za­cję 5 tur­nie­jów
ogól­no­pol­skich
w ramach pro­jek­tu „Sport szan­są na roz­wój 10” dofi­nan­so­wa­ne­go
przez Pań­stwo­wy Fun­dusz Reha­bi­li­ta­cji Osób Niepełnosprawnych.

Pro­jekt  obej­mo­wał będzie tur­nie­je w nastę­pu­ją­cych dys­cy­pli­nach i
według poniż­sze­go harmonogramu:

1. Ogól­no­pol­ski Tur­niej Osób Nie­wi­do­mych i Sła­bo­wi­dzą­cych w
strze­lec­twie pneu­ma­tycz­nym o „Puchar Pod­kar­pa­cia” — 08–11.06.2023r.
– Tar­nów, woj. Małopolskie.

2. Ogól­no­pol­ski Tur­niej Osób Nie­wi­do­mych i Sła­bo­wi­dzą­cych w
war­ca­bach stu­po­lo­wych o „Puchar Pod­kar­pa­cia”  – 14–24.06.2023r.
– Wła­dy­sła­wo­wo, woj. Pomorskie.

3. Ogól­no­pol­ski Tur­niej Osób Nie­wi­do­mych i Sła­bo­wi­dzą­cych w sza­chach
 o „Puchar Pod­kar­pa­cia” – 14–24.06.2023r. – Wła­dy­sła­wo­wo, woj.
Pomor­skie.

4. Ogól­no­pol­ski Tur­niej Osób Nie­wi­do­mych i Sła­bo­wi­dzą­cych w bow­lin­gu
„Puchar Pod­kar­pa­cia” — 21–24.09.2023r. – Rze­szów,  woj.
Pod­kar­pac­kie.

5. Ogól­no­pol­ski Tur­niej Osób Nie­wi­do­mych i Sła­bo­wi­dzą­cych w show­down
o „Puchar Pod­kar­pa­cia” – 09–12.11.2023r. – Prze­myśl,  woj.
Pod­kar­pac­kie.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje oraz zasa­dy nabo­rów poda­ne będą w
komu­ni­ka­tach orga­ni­za­cyj­nych tur­nie­jów w póź­niej­szym terminie.