Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

KSON ZAMKNIĘ­TY

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że dnia 07.04.2023
(Wiel­ki Pią­tek) Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych będzie nie­czyn­ny.

 

Zapra­sza­my od wtor­ku 11.04.2023 od godzi­ny 09:00