Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Proś­ba o pomoc w zbiór­ce funduszy

Dro­dzy Państwo,

Chcie­li­by­śmy Was ser­decz­nie zachę­cić do wspar­cia zbiór­ki
cha­ry­ta­tyw­nej dla samot­nej nie­peł­no­spraw­nej mat­ki, któ­rej jed­no z
dzie­ci tak­że jest niepełnosprawne.

https://pomagam.pl/wan9wg

Ta kobie­ta wal­czy z ogrom­ny­mi trud­no­ścia­mi, któ­re prze­ro­sły­by wie­le
osób. Każ­de­go dnia musi zma­gać się z nie­peł­no­spraw­no­ścią, a
dodat­ko­wo sama wycho­wu­je swo­je dzieci.

Jej sytu­acja jest bar­dzo trud­na i wyma­ga pil­nej pomo­cy. Nasze wspar­cie
może zro­bić dla niej ogrom­ną róż­ni­cę. Nie tyl­ko pomo­że­my jej
prze­zwy­cię­żyć codzien­ne pro­ble­my, ale tak­że pozwo­li­my na zapew­nie­nie
dzie­ciom god­nych warun­ków życia.

Prze­ka­zu­jąc nawet nie­wiel­ką kwo­tę, może­my pomóc w zre­ali­zo­wa­niu
celu zbiór­ki, a tak­że dać nadzie­ję i poczu­cie, że nie jest sama w
swo­jej wal­ce. Każ­da zło­tów­ka się liczy i może spra­wić, że życie
tej kobie­ty i jej dzie­ci sta­nie się łatwiejsze.

Dla­te­go też, ape­lu­je­my do Was, aby­ście zechcie­li wes­przeć tę
nie­zwy­kłą kobie­tę i jej rodzi­nę. Każ­de wspar­cie, każ­de dobre
sło­wo i gest soli­dar­no­ści, to dla niej nie­oce­nio­ne źró­dło siły i
nadziei.

Dzię­ku­ję z całe­go ser­ca za wszel­kie for­my pomo­cy, jakie zechce­cie
Pań­stwo udzielić.

https://pomagam.pl/wan9wg