Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pety­cja OFOP dot. prze­ka­zy­wa­nia 1,5% na rzecz OPP

Sza­now­ni Pań­stwo!
Prze­ka­zu­je­my waż­ną  infor­ma­cję — Ogól­no­pol­ska Fede­ra­cja Orga­ni­za­cji
Poza­rzą­do­wych zło­ży­ła w Sej­mie pety­cję dot. prze­ka­zy­wa­nia 1,5% na
rzecz Orga­ni­za­cji Pożyt­ku Publicznego.

    * W obec­nym sta­nie praw­nym podat­ni­cy, któ­rzy korzy­sta­ją z usta­wo­wej
moż­li­wo­ści odro­cze­nia ter­mi­nu płat­no­ści podat­ku docho­do­we­go od osób
fizycz­nych lub roz­ło­że­nia zapła­ty tego podat­ku na raty nie mają
gwa­ran­cji moż­li­wo­ści prze­ka­zy­wa­nia 1,5% na rzecz orga­ni­za­cji pożyt­ku
publicz­ne­go.

    * Dla­te­go wnio­sku­je­my o sto­sow­ną korek­tę art. 45c usta­wy z dnia 26
lip­ca 1991 r. o podat­ku docho­do­wym od osób fizycz­nych, któ­ra umoż­li­wi
prze­ka­zy­wa­nie 1,5% podat­ku na rzecz orga­ni­za­cji pożyt­ku publicz­ne­go
podat­ni­kom korzy­sta­ją­cym z usta­wo­wej moż­li­wo­ści odro­cze­nia ter­mi­nu
płat­no­ści podat­ku lub roz­ło­że­nia zapła­ty podat­ku na raty.

    * Korzy­sta­nie przez podat­ni­ka z przy­słu­gu­ją­cych mu praw, któ­re
uza­sad­nio­ne muszą być waż­nym inte­re­sem podat­ni­ka lub inte­re­sem
publicz­nym i popar­te pozy­tyw­ną decy­zją orga­nu podat­ko­we­go, nie może
skut­ko­wać ode­bra­niem mu moż­li­wo­ści wska­za­nia orga­ni­za­cji pożyt­ku
publicz­ne­go, któ­rą chce wes­przeć odpi­sem 1,5% podat­ku.
     * Treść pety­cji:
https://ofop.eu/wp-content/uploads/2023/03/petycja-do-Sejmu-ws-15.docx

Z wyra­za­mi sza­cun­ku
Mar­ta Micha­łow­ska
– 
Mar­ta Micha­łow­ska
koor­dy­na­tor projektów

Dol­no­ślą­ska Fede­ra­cja Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych
Ul. Hugo­na Koł­łą­ta­ja 31/1–2
50–004 Wro­cław

www.dfop.org.pl [1]
www.facebook.com/dfop.org [2]

www.maleinicjatywy.pl [3]
www.facebook.com/maleinicjatywy [4]

www.wro-ngo.pl [5]
www.facebook.com/KongresWroclawskichOrganizacjiPozarzadowych [6]

www.malegranty.pl [7]
www.facebook.com/DolnoslaskieMaleGranty  [8]

www.facebook.com/centrumnaprzedmiesciu [9]

Links:
——
[1] http://www.dfop.org.pl
[2] http://www.facebook.com/dfop.org
[3] http://www.maleinicjatywy.pl
[4] http://www.facebook.com/maleinicjatywy
[5] http://www.wro-ngo.pl
[6] http://www.facebook.com/KongresWroclawskichOrganizacjiPozarzadowych
[7] http://www.malegranty.pl
[8] http://www.facebook.com/DolnoslaskieMaleGranty%20
[9] http://www.facebook.com/centrumnaprzedmiesciu